ZAKŁAD MIKROBIOLOGII I IMMUNOLOGII


Promotor  – prof.  dr hab. Adam Latała

Zagadnienia badawcze:

 • ocena  aktywności enzymatycznych drobnoustrojów przydatnych w biotechnologii
 • mikrobiologia gleby, wody, produktów pochodzenia  rolniczego
 • mikrobiologia nawozów organicznych i naturalnych  oraz metody ich bioutylizacji
 • mikrobiologia w kosmetologii
 • biotechnologia w kosmetologii
 • chemia kosmetyczna
 • technologia kosmetyków

Promotor – prof.  dr hab. Czesław Ługowski

Zagadnienia badawcze:

 • immunofizjologia
 • immunopatologia
 • immunoprofilaktyka
 • immunohistochemia
 • immunochemia bakteryjna
 • glikobiologia
 • biologia komórki
 • biotechnologia

Promotor – dr inż. Katarzyna Grata

Zagadnienia badawcze:

 • aktywność metaboliczna drobnoustrojów ( m.in. synteza enzymów, metabolitów wtórnych  i ich aktywność  przeciwdrobnoustrojowa)
 • biopreparaty biologiczne i naturalne w ochronie  roślin
 • aktywność biologiczna olejków eterycznych, wyciągów roślinnych, ekstraktów
 • mikrobiologia i biotechnologia w kosmetologii
 • mikrobiologia  i biotechnologia żywności
 • mikrobiologia środowisk naturalnych

Promotor – dr Małgorzata Nabrdalik

Zagadnienia badawcze:

 • mykologia budowlana
 • biokorozja – rozkład materiałów technicznych przez grzyby strzępkowe
 • substancje czynne preparatów grzybobójczych
 • analiza mikrobiologiczna w przemyśle spożywczym i kosmetycznym
 • aktywność mikrobiologiczna olejków eterycznych oraz innych produktów pochodzenia
 • roślinnego w aspekcie zwalczania mikroorganizmów potencjalnie patogennych
 • metabolity wtórne mikroorganizmów w aspekcie ich wykorzystania w zwalczaniu
 • mikroorganizmów potencjalnie patogennych
 • metabolity wtórne mikroorganizmów w aspekcie ich wykorzystania w ochronie środowiska
 • mikroorganizmy probiotyczne
 • enologia

ZAKŁAD BIOLOGII I GENETYKI


Promotor – dr hab. Maciej Wieczorek, prof. UO

Zagadnienia badawcze:

 • biochemia neutrofilii
 • biologia molekularna i regulacja procesów metabolicznych u Saccharomyces
 • biochemia farmakologiczna
 • inżynieria genetyczna
 • chemia białek
 • enzymologia

Promotor   –  prof. dr hab. Tadeusz Janas

Zagadnienia  badawcze:

 • funkcje polimerów kwasu sjalowego w komórkach bakteryjnych, nerwowych oraz nowotworowych
 • funkcje błon biologicznych w komórkach
 • funkcje RNA w komórkach
 • nanostruktury RNA – dwuwarstwa lipidowa
 • fototerapia fotodynamiczna

Promotor – dr hab. Anna Krop-Wątorek, prof. UO

Zagadnienia badawcze:

 • immunofizjologia
 • immunopatologia
 • immunoprofilaktyka
 • immunohistochemia
 • immunochemia bakteryjna
 • glikobiologia
 • biologia komórki
 • biotechnologia

Promotor – dr Ewa Boniewska-Bernacka

Zagadnienia badawcze:

 • biologia molekularna i regulacja procesów metabolicznych mikroorganizmów
 • genetyka człowieka

Promotor: dr Anna Pańczyszyn

Zagadnienia badawcze

 • białka rekombinowane
 • biologia neutrofili

ZAKŁAD BIOCHEMII I FARMAKOLOGII


Promotor –  prof. dr hab. Olga Zhuk

Zagadnienia  badawcze:

 • badanie wpływu ksenobiotyków na enzymy stresu oksydacyjnego u roślin
 • badanie i modelowanie efektu toksycznego związków zanieczyszczających środowisko na organizmy hydrobiontów
 • enzymy w biotechnologii. Immobilizacja enzymów. Wykorzystanie enzymów do procesów biotransformacji

Promotor – dr Agnieszka Rombel-Bryzek

Zagadnienia badawcze:

 • stres oksydacyjny
 • enzymy w biotechnologii
 • cyjanobakterie – zastosowanie w biotechnologii

ZAKŁAD BADANIA I MODELOWANIA PROCESÓW BIOLOGICZNYCH


Promotor – prof. dr hab. Teresa Janas

Zagadnienia  badawcze:

 • zastosowanie liposomów w diagnostyce i terapiach medycznych
 • wykorzystanie bakterii w terapii antynowotworowej
 • zastosowanie cząsteczek RNA w diagnostyce i terapiach medycznych

Promotor – dr hab. inż. Teresa Krzyśko-Łupicka, prof. UO

Zagadnienia badawcze:

 • biotechnologia i mikrobiologia żywności – biopreparaty w biologicznej ochronie roślin
 • metabolizm wtórny mikroorganizmów (mikotoksyny, endotoksyny, egzotoksyny, substancje typu regulatorów wzrostu, bakteriocyny..)
 • interakcja pomiędzy mikroflorą autochtoniczną a abiotycznymi składnikami środowiska
 • biotechnologia w ochronie środowiska
 • aktywność biologiczna olejków eterycznych w aspekcie zastosowań w kosmetologii  i ochronie środowiska
 • ultrastruktura komórki prokariotycznej i eukariotycznej

Promotor – dr hab. Kazimierz Sporek, prof. UO

Zagadnienia badawcze:

 • wykorzystanie gatunków  łownych jako wskaźników w ocenie degradacji  środowiska przyrodniczego
 • szkody od zwierzyny łownej w monokulturach kukurydzy
 • szkody łowieckie w lasach od zwierzyny płowej
 • struktura biomasy osobników w populacji roślin drzewiastych
 • dynamika przyrostu biomasy wybranych gatunków drzew
 • biometria
 • gatunki inwazyjne w monokulturach
 • gradacje w lasach
 • degradacja biotopów  stosowaną agrochemią
 • skutki zdrowotne stosowania pestycydów w produkcji żywności
 • modelowanie procesów ekologicznych

Promotor – dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO

Zagadnienia badawcze:

 • mykologia i jej aspekty praktyczne
 • choroby roślin i ich patogeny
 • materia organiczna gleby i jej rola w rozwoju grzybów glebowych
 • wykorzystanie biotechnologii w ochronie roślin i produkcji roślinnej
 • biotechnologia roślin
 • mikoryzy i mikoryzacja
 • rośliny zielarskie i kosmetyczne
 • aspekty praktyczne kosmetyki
 • mikrobiologia i biotechnologia w kosmetologii

Promotor – dr Sławomir Wierzba

Zagadnienia badawcze:

 • optymalizacja sorpcji metali ciężkich z roztworów wodnych
 • ocena przydatności surowców odpadowych w procesach sorpcji
 • ocena aktywności biologicznej osadu czynnego
 • biodegradacja wybranych związków organicznych przez mikroorganizmy
 • ocena przydatności drożdży do przeprowadzania wybranych procesów biotechnologicznych

ZAKŁAD BIOANALITYKI


Promotor – prof. dr hab. Maria Ząbkowska-Wacławek

Zagadnienia badawcze:

 • badania fizykochemiczne kosmetyków,
 • badania aktywności pierwiastków gamma-promieniotwórczych w środowisku,
 • badania mechanizmów translokacji 137Cs w środowisku leśnym,
 • biomonitoring środowiska,
 • badania właściwości sorpcyjnych i bioindykacyjnych porostów, mchów  i glonów,
 • pozyskiwanie energii słonecznej ze szczególnym uwzględnieniem ogniw fotowoltaicznych

Promotor – dr hab. Andrzej Kłos, prof. UO

Zagadnienia badawcze:

1. Biomonitoring

1.1. Zastosowanie porostów i mchów do oceny zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi:

 • badania podstawowe dotyczące kinetyki i równowag wymiany jonowej biosorbent-roztwór,
 • biomonitoring aktywny na obszarach miejskich i przemysłowych,
 • biomonitoring pasywny na obszarach leśnych.

1.2. Biomonitoring wód powierzchniowych:

 • badania podstawowe dotyczące kinetyki i równowag sorpcji metali ciężkich w roślinach wodnych,
 • zastosowanie glonów do oceny zanieczyszczenia wód powierzchniowych metalami ciężkimi,
 • zastosowanie innych elementów bioty do oceny zanieczyszczenia wód powierzchniowych metalami ciężkimi,

1.3. Biomonitoring gleb:

 • zastosowanie grzybów, roślin i bezkręgowców do oceny zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi.

2. Fitoremediacja

2.1. Fitoremediacja gleb

 • hiperakumulatory,
 • fitoekstrakcja.

2.2. Fitoremediacja wód

 • ryzofiltracja metali ciężkich.

3. Monitoring zanieczyszczenia środowiska

3.1. Monitoring zanieczyszczenia powietrza, wód i ścieków

 • emisja zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych,
 • imisja zanieczyszczeń na obszarach miejskich.

Promotor – dr hab. Zbigniew Ziembik, prof. UO

Zagadnienia badawcze:

 • wykorzystanie metod statystycznych do opisu wyników pomiarów badania aktywności radioizotopów w środowisku,
 • badania aktywności radioizotopów w żywności,
 • badania mechanizmów radioizotopów w środowisku lądowym,
 • biomonitoring środowiska,
 • badania właściwości fizykochemicznych kosmetyków

Promotor – dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka

Zagadnienia badawcze:

 • badania właściwości fizykochemicznych kosmetyków,
 • technologia kosmetyków,
 • badania aktywności izotopów promieniotwórczych w środowisku,
 • wykorzystanie izotopów promieniotwórczych jako znaczników przemieszczania się zanieczyszczeń w środowisku,
 • biomonitoring środowiska,

Promotor – dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

Zagadnienia badawcze:

 • zastosowanie porostów i mchów do oceny zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi.
 • biomonitoring wód powierzchniowych z wykorzystaniem glonów słodkowodnych i morskich.
 • zastosowanie roślin zielarskich do oceny zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi.
 • wykorzystanie ludzkich włosów do oceny zanieczyszczenia środowiska rtęcią.
 • dżdżownice jako źródło informacji o zanieczyszczeniu gleb wybranymi analitami.

Promotor – dr Tadeusz Majcherczyk

Zagadnienia badawcze:

 • badania aktywności radionuklidów gamma-promieniotwórczych w środowisku,
 • badania mechanizmów translokacji 137Cs w środowisku leśnym,
 • biomonitoring radiologiczny środowiska,
 • badania fizykochemiczne kosmetyków.