ZAKŁAD BIOTECHNOLOGII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ


prof. dr hab. Olga Żuk

 • badanie wpływu ksenobiotyków na enzymy stresu oksydacyjnego u organizmów
 • badanie i modelowanie efektu toksycznego związków zanieczyszczających środowisko na organizmy hydrobiontów
 • enzymy w biotechnologii. Immobilizacja enzymów. Wykorzystanie enzymów do procesów biotransformacji
 • ocena  aktywności enzymatycznych drobnoustrojów przydatnych w biotechnologii
 • mikrobiologia gleby, wody, produktów pochodzenia  rolniczego
 • mikrobiologia nawozów organicznych i naturalnych  oraz metody ich bioutylizacji
 • mikrobiologia w kosmetologii
 • biotechnologia w kosmetologii
 • chemia kosmetyczna
 • technologia kosmetyków

dr hab. inż. Teresa Krzyśko-Łupicka, prof. UO

 • biotechnologia i mikrobiologia żywności – biopreparaty w biologicznej ochronie roślin
 • metabolizm wtórny mikroorganizmów (mikotoksyny, endotoksyny, egzotoksyny, substancje typu regulatorów wzrostu, bakteriocyny.)
 • interakcja pomiędzy mikroflorą autochtoniczną a abiotycznymi składnikami środowiska
 • biotechnologia w ochronie środowiska
 • aktywność biologiczna olejków eterycznych w aspekcie zastosowań w kosmetologii  i ochronie środowiska
 • ultrastruktura komórki prokariotycznej i eukariotycznej

dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO

 • mykologia i jej aspekty praktyczne
 • choroby roślin i ich patogeny
 • materia organiczna gleby i jej rola w rozwoju grzybów glebowych
 • wykorzystanie biotechnologii w ochronie roślin i produkcji roślinnej
 • biotechnologia roślin
 • mikoryzy i mikoryzacja
 • rośliny zielarskie i kosmetyczne
 • aspekty praktyczne kosmetyki
 • mikrobiologia i biotechnologia w kosmetologii

dr inż. Katarzyna Grata

 • aktywność metaboliczna drobnoustrojów ( m.in. synteza enzymów, metabolitów wtórnych  i ich aktywność  przeciwdrobnoustrojowa)
 • biopreparaty biologiczne i naturalne w ochronie  roślin
 • aktywność biologiczna olejków eterycznych, wyciągów roślinnych, ekstraktów
 • mikrobiologia i biotechnologia w kosmetologii
 • mikrobiologia  i biotechnologia żywności
 • mikrobiologia środowisk naturalnych

dr Małgorzata Nabrdalik

 • mykologia budowlana
 • biokorozja – rozkład materiałów technicznych przez grzyby strzępkowe
 • substancje czynne preparatów grzybobójczych
 • analiza mikrobiologiczna w przemyśle spożywczym i kosmetycznym
 • aktywność mikrobiologiczna olejków eterycznych oraz innych produktów pochodzenia
 • roślinnego w aspekcie zwalczania mikroorganizmów potencjalnie patogennych
 • metabolity wtórne mikroorganizmów w aspekcie ich wykorzystania w zwalczaniu
 • mikroorganizmów potencjalnie patogennych
 • metabolity wtórne mikroorganizmów w aspekcie ich wykorzystania w ochronie środowiska
 • mikroorganizmy probiotyczne
 • enologia

dr Grzegorz Kosior

 • Wybrane metabolity wtórne w dzikich populacjach roślinach leczniczych.
 • Substancje lecznicze i biologicznie aktywne w wybranych gatunkach roślin leczniczych.
 • Metabolity wtórne i aktywność enzymów w transplantach mchu Hylocomium splendens na obszarach zanieczyszczonych.
 • Stres oksydacyjny w mchu Pleurozium schreberi w metodach biomonitoringu aktywnego.

ZAKŁAD INŻYNIERII I BIOTECHNOLOGII ŚRODOWISKA


prof. dr hab. Maria Ząbkowska-Wacławek

 • badania fizykochemiczne kosmetyków,
 • badania aktywności pierwiastków gamma-promieniotwórczych w środowisku,
 • badania mechanizmów translokacji 137Cs w środowisku leśnym,
 • biomonitoring środowiska,
 • badania właściwości sorpcyjnych i bioindykacyjnych porostów, mchów  i glonów,
 • pozyskiwanie energii słonecznej ze szczególnym uwzględnieniem ogniw fotowoltaicznych

dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO

 • badania właściwości fizykochemicznych żywności i kosmetyków,
 • technologia kosmetyków,
 • badania aktywności izotopów promieniotwórczych w środowisku,
 • wykorzystanie izotopów promieniotwórczych jako znaczników przemieszczania się zanieczyszczeń w środowisku,
 • biomonitoring środowiska,

dr hab. Andrzej Kłos, prof. UO

 1. Biomonitoring
  • Zastosowanie porostów i mchów do oceny zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi:
   • badania podstawowe dotyczące kinetyki i równowag wymiany jonowej biosorbent-roztwór,
   • biomonitoring aktywny na obszarach miejskich i przemysłowych,
   • biomonitoring pasywny na obszarach leśnych.
  • Biomonitoring wód powierzchniowych:
   • badania podstawowe dotyczące kinetyki i równowag sorpcji metali ciężkich w roślinach wodnych,
   • zastosowanie glonów do oceny zanieczyszczenia wód powierzchniowych metalami ciężkimi,
   • zastosowanie innych elementów bioty do oceny zanieczyszczenia wód powierzchniowych metalami ciężkimi,
  • Biomonitoring gleb:
   • zastosowanie grzybów, roślin i bezkręgowców do oceny zanieczyszczenia gleby metalami ciężkimi.
 2. Fitoremediacja
  • Fitoremediacja gleb
   • hiperakumulatory,
   • fitoekstrakcja.
  • Fitoremediacja wód
   • ryzofiltracja metali ciężkich.
 3. Monitoring zanieczyszczenia środowiska
  • Monitoring zanieczyszczenia powietrza, wód i ścieków
   • emisja zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych,
   • imisja zanieczyszczeń na obszarach miejskich.

dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO

 • zastosowanie porostów i mchów do oceny zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi.
 • biomonitoring wód powierzchniowych z wykorzystaniem glonów słodkowodnych i morskich.
 • zastosowanie roślin zielarskich do oceny zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi.
 • wykorzystanie ludzkich włosów do oceny zanieczyszczenia środowiska rtęcią.
 • dżdżownice jako źródło informacji o zanieczyszczeniu gleb wybranymi analitami.

dr hab. Zbigniew Ziembik, prof. UO

 • wykorzystanie metod statystycznych do opisu wyników pomiarów badania aktywności radioizotopów w środowisku,
 • badania aktywności radioizotopów w żywności,
 • badania mechanizmów radioizotopów w środowisku lądowym,
 • biomonitoring środowiska,
 • badania właściwości fizykochemicznych kosmetyków

dr Monika Sporek

 • ekologia populacyjna, chemiczna i matematyczna zwana też ilościową, ekologia ekosystemów,
 • struktura i alokacji biomasy, analizy biometryczne cech osobniczych i określenie ich zmienności wewnątrzpopulacyjnej,
 • modelowanie procesów ekologicznych, które mogą być podstawą praktycznej, obiektywnej metody opisywania stosunków
 • biocenotycznych w ekosystemach  oraz prognozowania ich zmian w wyniku działań gospodarczych, skutków klęsk
 • żywiołowych oraz obiegu hydrologicznego wody, a także zmian klimatycznych.

dr Sławomir Wierzba

 • sorpcja metali ciężkich z wód odpadowych
 • zastosowanie surowców odpadowych w procesach sorpcji
 • aktywność biologiczna osadu czynnego
 • procesy biotechnologiczne w technologiach fermentacyjnych

dr Adrianna Szutt


PRACOWNIA LIPOSOMÓW I EGZOSOMÓW


prof. dr hab. Tadeusz Janas 

 • funkcje polimerów kwasu sjalowego w komórkach bakteryjnych, nerwowych oraz nowotworowych
 • funkcje błon biologicznych w komórkach
 • funkcje RNA w komórkach
 • nanostruktury RNA – dwuwarstwa lipidowa
 • fototerapia fotodynamiczna

prof. dr hab. Teresa Janas

 • zastosowanie liposomów w diagnostyce i terapiach medycznych
 • wykorzystanie bakterii w terapii antynowotworowej
 • zastosowanie cząsteczek RNA w diagnostyce i terapiach medycznych

dr Karolina Sapoń


PRACOWNIA INŻYNIERII GENETYCZNEJ


dr Ewa Boniewska-Bernacka

 • biologia molekularna i regulacja procesów metabolicznych mikroorganizmów
 • genetyka człowieka

dr Anna Pańczyszyn

 • białka rekombinowane
 • biologia neutrofili