Piwo to trzeci, po wodzie i herbacie najpopularniejszy napój na świecie. W ostatnich latach obserwuje się rozkwit przemysłu piwowarskiego w Polsce, czego efektem jest ciągły wzrost liczby browarów regionalnych, rzemieślniczych oraz restauracyjnych, oferujących szeroki wybór piw kraftowych. W większości właścicielami tych mikroprzedsiębiorstw są pasjonaci, którzy bazują na swoim doświadczeniu i wiedzy zdobytej poprzez lata działalności w ramach piwowarstwa domowego. Domowe warzenie piwa stało się obecnie bardzo popularnym hobby.

Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego ogłasza nabór na:

studia podyplomowe ,,Piwowarstwo”

Studia podyplomowe „Piwowarstwo”:

 • kierowane są do absolwentów szkół wyższych, co najmniej pierwszego stopnia, pasjonatów pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu piwowarstwa,
 • trwają dwa semestry i obejmują 232 godziny dydaktyczne, w tym 50% to zajęcia praktyczne,
 • zajęcia realizowane są przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz praktyków – pasjonatów, przedsiębiorców i specjalistów związanych bezpośrednio z przemysłem piwowarskim.

Program studiów obejmuje między innymi przedmioty:

 • Wybrane zagadnienia z biotechnologii żywności, enzymologii oraz mikrobiologii przemysłowej,
 • Surowce dla piwowarstwa
 • Technologia produkcji słodu
 • Technologia produkcji piwa
 • Aparatura i organizacja minibrowaru
 • Biochemia piwa
 • Historia piwowarstwa
 • Warsztaty analizy sensorycznej piwa
 • Przegląd wybranych stylów piwa
 • Warsztaty domowego warzenia piwa
 • Prawne i ekonomiczne aspekty produkcji piwa
 • Seminarium dyplomowe

Absolwent studiów podyplomowych „Piwowarstwo”:

 • posiada wiedzę zakresu wytwarzania żywności z wykorzystaniem procesów fermentacyjnych, wykorzystania drobnoustrojów przemysłowych i preparatów enzymatycznych w produkcji żywności, kinetyki reakcji enzymatycznych,
 • zna surowce stosowane w piwowarstwie i potrafi ocenić ich jakość, rozumie przebieg procesów biotechnologicznych w produkcji słodu i piwa, zna budową i zasadę działania stosowanych urządzeń,
 • zna zasady funkcjonowania rynku pracy i ochrony własności przemysłowej w tym segmencie działalności gospodarczej,
 • posiada umiejętności pozwalające na ocenę jakości surowców piwowarskich i gotowego produktu oraz posługiwania się aparaturą stosowaną w produkcji piwa,
 • potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić proces produkcji słodu i piwa.

Organizacja studiów:

 • czas trwania: 2 semestry (październik/marzec – czerwiec/luty),
 • całkowity wymiar zajęć: 232 godziny (zjazdy odbywają się w sobotę i niedzielę, zwykle co dwa tygodnie).

Słuchacze otrzymują:

 • materiały dydaktyczne w postaci elektronicznej,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – warunkiem wydania świadectwa jest uzyskanie wszystkich zaliczeń z przedmiotów oraz złożenie i obrona pracy dyplomowej.

Kosztorys studiów:

Koszt uczestnictwa 1 osoby – 4000 zł brutto za dwa semestry studiów. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w max. 4 ratach. Szczegółowy harmonogram opłat zawiera umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe. Cena zawiera opłatę za usługi edukacyjne. Koszty noclegów i wyżywienia ponoszą słuchacze we własnym zakresie.

Warunki rekrutacji:

Warunkiem zakwalifikowania kandydatów do przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie w terminie do 21.09/21.02 b.r. następujących dokumentów:

 • kserokopia odpisu lub oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych – potwierdzona przez pracownika przyjmującego dokumenty.
 • kwestionariusz osobowy – Załącznik 2.
 • kserokopia dowodu osobistego – potwierdzona przez pracownika przyjmującego dokumenty.
 • dwie fotografie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

O zakwalifikowaniu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia otrzymają drogą elektroniczną do 23.09/23.02 b.r.

Warunkiem przyjęcia kandydata będzie przesłanie do 28.09/28.02 b.r.:

 • skanu wypełnionej i podpisanej umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe,
 • dowodu wniesienia opłaty za I semestr studiów.

Informacja o przyjęciu, terminie spotkania organizacyjnego i terminie pierwszego zjazdu zostanie przesłana drogą elektroniczną.

Konto do wnoszenia opłat za studia podyplomowe:

 • nazwa: Uniwersytet Opolski,
 • dane adresowe: Plac Kopernika 11a, 45-040 Opole
 • numer konta: 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
 • tytułem: opłata za studia podyplomowe Piwowarstwo, imię, nazwisko, PESEL

Przyjmowanie zgłoszeń na studia podyplomowe “Piwowarstwo” odbywa się:

 • drogą elektroniczną: slawomir.wierzba@uni.opole.pl
 • listownie na adres: Studia podyplomowe „Piwowarstwo”; dr Sławomir Wierzba; Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii; Wydział Przyrodniczo-Techniczny; Uniwersytet Opolski; ul. Kardynała Kominka 6,6a; 45-035 Opole,
 • osobiście w sekretariacie Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii – Collegium Biotechnologicum, pok. 217, ul. Kardynała Kominka 6, 6a, 45-035 Opole, tel. 77 401 6050