Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin.

W trakcie studiów student zdobywa wiedzę ze szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: biotechnologii ogólnej, mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, fizjologii ogólnej, podstaw inżynierii bioprocesowej, enzymologii, hodowli tkankowych.

Osoba legitymująca się dyplomem licencjata biotechnologii jest przygotowana do:

  • pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych
  • pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych
  • wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego
  • obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych
  • samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych.

Absolwenci powinni znać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii. Absolwenci pierwszego stopnia posiadają niezbędną wiedzę, oraz są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Program studiów obejmuje:

  • przedmioty kształcenia ogólnego,
  • przedmioty podstawowe,
  • przedmioty kierunkowe (w tym także przedmioty do wyboru),
  • praktykę zawodową (4 tygodniową)
  • przedmioty przygotowania do uzyskania tytułu zawodowego licencjata.

Przedmioty podstawowe służą stworzeniu uniwersalnych podstaw przyrodniczych niezbędnych w dalszym toku studiów. W grupie tej znajdują się kursy poświęcone matematyce, fizyce i biofizyce, informatyce, oraz chemii.

Przedmioty kierunkowe to obowiązkowe oraz nieobowiązkowe, specjalistyczne kursy z zakresu biologii eksperymentalnej, biologicznych i technicznych aspektów biotechnologii. Celem przedmiotów kierunkowych jest zapoznanie studenta z zagadnieniami współczesnej biotechnologii, oraz technikami badawczymi stosowanymi w tej dziedzinie.

Studenci studiów I stopnia kierunku Biotechnologia mogą korzystać z krajowych i zagranicznych stypendiów naukowych, staży, poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w ramach programów wymiany studentów MOST, Erasmus, oraz Leonardo da Vinci.

Program studiów pierwszego stopnia obejmuje 180 punktów ECTS w toku 6 semestrów. Warunkiem uzyskania tytułu licencjata jest zdobycie wymaganej liczby punktów, zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego.

plany studiów