Dwuletni grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN); numer grantu 2015/17/N/NZ1/00029; kwota 100000 zł – przyznany na okres czasu: 22.02.2016 – 21.02.2018.
Problemem badawczym projektu jest: ,,Wpływ polimerów kwasu sjalowego na biofizyczne właściwości błony plazmatycznej komórek nowotworowych’”.
Kierownikiem grantu jest mgr Karolina Sapoń (doktorantka w SKBiBM ), natomiast opiekunem naukowym Pani prof. dr hab. Teresa Janas.
Celem badań jest określenie roli polimerόw kwasu sjalowego (polySia), występujących na błonach plazmatycznych wielu komórek nowotworowych, w modulowaniu:

  • anizotropii błon plazmatycznych komórek nowotworowych,
  • potencjałów membranowych,
  • szybkości migracji komórek
  • adhezji międzykomórkowej.

Wyniki proponowanych badań pozwolą na lepsze zrozumienie mechanizmów zjawisk zachodzących z udziałem polimerów kwasu sjalowego, takich jak np. procesy przerzutu komórek nowotworowych, co może skutkować rozwojem efektywnych sposobów leczenia chorób nowotworowych.

 

Trzyletni grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN); numer grantu 2016/23/B/NZ1/02975; kwota 790.000 zł – przyznany na okres czasu: 09.2017 – 08.2020.
Problemem badawczym projektu są molekularne mechanizmy selektywnego wprowadzania RNA do egzosomów.
Kierownikiem grantu jest prof. dr hab. inż. Tadeusz Janas (pracownik SKBiBM ).
Badania prowadzone w ostatnich latach pokazują, że we krwi oraz w płynie mózgowo-rdzeniowym człowieka transportowane są bardzo małe pęcherzyki, zwane egzosomami, o średnicy około 100 nanometrów, wydzielane przez komórki organizmu, w tym przez komórki nerwowe i nowotworowe. Te zewnątrzkomórkowe pęcherzyki ograniczone są błoną i przenoszą m. in. cząsteczki RNA w celu ich dostarczania do komórek docelowych. Przenoszone w ten sposób cząsteczki RNA uczestniczą w procesie przerzutów nowotworowych oraz w procesach powstawania wielu chorób neurodegeneracyjnych,w tym w chorobie Alzheimera, Parkinsona oraz Huntingtona. Dlatego ważne jest poznanie molekularnych mechanizmów wybiórczego wprowadzania cząsteczek RNA do tych pęcherzyków. W procesie wprowadzania RNA do pęcherzyków biorą też udział białka transportujące RNA wewnątrz komórki. Celem proponowanych badań jest udowodnienie hipotezy, że mechanizmy te mogą być związane z obecnością specyficznych obszarów w błonie pęcherzyków zwanymi tratwami membranowymi, oraz z obecnością specyficznych fragmentów RNA, zwanymi motywami RNA, które chętnie wiążą się z tratwami lub z białkami transportującymi RNA.
Badania nad mechanizmami wprowadzania RNA do tych pęcherzyków mogą mieć istotne znaczenie zarówno w rozumieniu przerzutów nowotworowych, fizjologii mózgu, jak i w diagnostyce chorób nowotworowych i neurodegeneracyjnych, oraz w rozwijanych obecnie terapiach anty-nowotworowych i anty-neurodegeneracyjnych.