1. Projekt z NCBiR „Stażysta z kompetencjami – płatne staże dla studentów Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego”  współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt skierowany dla studentów kierunków: Architektura Krajobrazu, Ochrona Środowiska, Biologia, Biotechnologia i Biotechnologia Medyczna. Projekt realizowany jest od 01.02.2018 do 30.11.2019 r.

2. Projekt realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, pt.: „Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy”. Realizacja od 1.12.2017 r. do 30.11.2020 r. Strona projektu.

3. Projekt NCBiR :Zintegrowane Programy Uczelni – Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Plakat Projektowy.