INTERREG VA (2018-2020), CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_022/0001150, partner: Uniwersytet Opolski

Nazwa projektu: Spolupráce UO a UHK rozšiřující možnosti uplatnění absolventů na přeshraničním trhu práce/ Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy. Realizacja od 1.12.2017 r. do 30.11.2020 r.

STRONA PROJEKU

W dniu 12.04.2018 r. dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO, kierownik Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej UO, a zarazem koordynator projektu, rozpoczęła pierwsze ze spotkań/szkoleń, realizowanych w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, pt.  Współpraca UO i UHK zwiększająca możliwości absolwentów na transgranicznym rynku pracy.

Grupami docelowymi projektu są studenci kierunków przyrodniczo-technicznych Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego w Opolu oraz Wydziału Przyrodniczego w Uniwersytet Hradec Králové.

Wybór grupy docelowej podyktowany jest głównie opinią pracodawców, którzy twierdzą, że absolwenci ww. kierunków są najsłabiej przygotowani do wyzwań na rynku pracy, a programy nauczania na tych kierunkach w niewielkim stopniu uwzględniają praktyczne elementy nauczania. Dlatego też realizacja projektu ma na celu dostosowaniem oferty dydaktycznej do wymogów i oczekiwań gospodarki i pracodawców na rynku pracy.

Głównym celem projektu jest wspólne przygotowanie specjalistów pogranicza polsko-czeskiego kierunków przyrodniczo-technicznych Uniwersytetów w Opolu i Hradec Králové, przy ścisłej transgranicznej współpracy z przedsiębiorstwami, ze szczególnym uwzględnieniem staży w rzeczywistych warunkach pracy.