Problematyka badawcza obejmuje takie kierunki badań jak:

 • toksykologia ksenobiotyków; Zakład realizuje program badawczy, którego celem jest modelowanie matematyczne toksykodynamiki ksenobiotyków na modelach organizmów wodnych, stresu oksydacyjnego i zmiany aktywności metabolicznej u roślin pod wpływem czynników biotycznych i abiotycznych,
 • tematyka zakładu obejmuje badania nad opracowaniem metod immobilizacji biokatalizatorów w celu optymalizacji procesów biotechnologicznych z wykorzystaniem biokatalizatorów procesów redoks,
 • w dziedzinie farmakologii eksperymentalnej: badanie i opracowanie matematyczne farmakokinetyki wybranych leków przeciwwirusowych i psychotropowych na zwierzętach eksperymentalnych.
 • mechanizm cytotoksyczności ftalocyjanin poprzez  analizę genetyczno-molekularną otrzymanych mutantów drożdży Saccharomyces cerevisiae; analiza fizjologiczna mutantów, sposób dziedziczenia mutacji (analiza tetrad) oraz badanie poziomu ekspresji wybranych genów transporterów błonowych u form opornych i wrażliwych,
 • ocena ryzyka zachorowań na wybrane choroby cywilizacyjne na podstawie badania długości telomerów;  badania obejmują izolację materiału genetycznego i analizę długości telomerów wykorzystując technikę RealTime-PCR,
 • wyjaśnienie roli membranowych RNA w komórce, wyjaśnienie mechanizmów oddziaływań cząsteczek RNAz błonami z uwzględnieniem stanu uporządkowania dwuwarstwy lipidowej błony, badanie właściwości nanostruktur RNA-dwuwarstwa lipidowa oraz nanopęcherzyków lipidów, badanie modulowania zmian potencjałów membranowych w wyniku oddziaływań RNA z błonami,
 • wyjaśnienie mechanizmu transportu makrocząsteczek przez błony komórkowe oraz przez dwuwarstwy lipidowe,
 • mikroskopia fluorescencyjna oraz spektroskopia fluorescencyjna komórek oraz nanostruktur.
 • wyjaśnienia mechanizmu transportu anionów nieorganicznych przez błony komórkowe (erytrocyty) oraz przez dwuwarstwy lipidowe (liposomy),
 • wyjaśnienia mechanizmów oddziaływań polimerów kwasu sialowego (polySia) z liposomami  reprezentującymi  wybrane stany uporządkowania dwuwarstwy lipidowej (stan żelu, stan ciekło-uporządkowany, stan-ciekłokrystaliczny),
 • modelowania zmian potencjałów membranowych w wyniku oddziaływań polySia z błonami modelowymi,
 • zastosowania techniki SELEX do wyizolowania aptamerów RNA o pożądanych właściwościach jak na przykład: zdolność do wiązania wybranych aminokwasów lub zdolność do asocjacji z liposomami o zdefiniowanej strukturze dwuwarstwy; wyselekcjonowane aptamery RNA mogą być użyte jako elementy do konstrukcji biosensorów diagnostycznych,
 • biodegradacjia zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych w odpadach i ściekach,
 • eliminacja mikrobiologicznych zagrożeń w wybranych typach środowisk, w tym z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod,
 • biologiczna ochrona roślin, biosorpcja, bioakumulacja i bioługowanie metali,
 • doskonalenie metod skriningu i przechowywania drobnoustrojów  wykorzystywanych w procesach biotechnologicznych,
 • bezpieczeństwo i jakość żywności,
 • etiologia chorób roślin i możliwości ich zwalczania,
 • biologia patogenów buraka cukrowego: fitopatogeny glebowe i szeroko pojęta biologia gleb w tym także mykologia gleb; mykologia fitopatogeniczna; mykologia ogólna i stosowana,
 • ochrona roślin,
 • zastosowanie biotechnologiczne grzybów,
 • biotechnologia w ochronie roślin,
 • powiązania pomiędzy materią organiczną gleb a grzybami,
 • zastosowanie substancji naturalnych w ochronie roślin i zwalczaniu mikroorganizmów,
 • ekologia populacyjna, chemiczna i matematyczna zwana też ilościową, ekologia ekosystemów,
 • struktura i alokacji biomasy, analizy biometryczne cech osobniczych i określenie ich zmienności wewnątrzpopulacyjnej,
 • modelowanie procesów ekologicznych, które mogą być podstawą praktycznej, obiektywnej metody opisywania stosunków biocenotycznych w ekosystemach  oraz prognozowania ich zmian w wyniku działań gospodarczych, skutków klęsk żywiołowych oraz obiegu hydrologicznego wody, a także zmian klimatycznych.
 • bakteriologia, mykologia ogólna i stosowana,
 • analiza skażeń mikrobiologicznych środowisk (powietrze, gleba, woda) oraz poszukiwanie metod i rozwiązań ich ochrony,
 • ocena mikrobiologiczna produktów przemysłu spożywczego, wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych,
 • ocena ryzyka zakażenia mikrobiologicznego w przedsiębiorstwach przemysłowych (m.in. w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i kosmetycznym),
 • ocena skuteczności i efektywności działania środków dezynfekcyjnych,
 • biopreparaty w ochronie roślin i zwalczaniu mikroorganizmów fitopatogennych,
 • kompozycje biopreparatów w oparciu o szczepy autochtoniczne izolowane z środowisk naturalnych,
 • immunochemia cukrowych antygenów powierzchniowych Gram-ujemnych bakterii. Projektowanie i badania laboratoryjne oraz testowanie in vitro i na modelach zwierzęcych szczepionek przeciwbakteryjnych,
 • badanie elementów układu wrodzonej odporności,
 • naturalne ligandy dla lektyn układu dopełniacza – lektyny wiążącej mannan  i fikoliny-3.
 • określanie zawartości metali i radioizotopów w różnych matrycach środowiskowych oraz ocena relacji pomiędzy nimi,
 • badania procesu transportu radioizotopów i metali ciężkich pomiędzy w układzie gleba – roślina,
 • badania sorpcji metali przez porosty, mchy i glony,
 • badania zawartości Rn-222 w powietrzu i wpływu parametrów fizycznych środowiska na jego emanację z gleby,
 • modelowanie transportu metali ciężkich i radionuklidów w glebie i innych składnikach środowiska,
 • badania lepkości płynnych artykułów spożywczych i kosmetyków,
 • ocena jakości surowców i produktów przemysłu farmaceutycznego oraz przetwórstwa spożywczego,
 • ocena zagrożeń związanych ze składowaniem i przetwarzaniem biomasy,
 • ocena zagrożeń radiologicznych mogących pojawić się w procesach biotechnologicznych,
 • zastosowanie komputerowych metod chemometrycznych w symulacji, modelowaniu oraz projektowaniu badań procesów zachodzących w środowisku.