W Samodzielnej Katedrze Biotechnologii i Biologii Molekularnej będzie realizowany trzyletni grant finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (NCN, numer grantu 2016/23/B/NZ1/02975, kwota 790.000 zł) przyznany na okres czasu: 09.2017-08.2020. Problemem badawczym projektu są molekularne mechanizmy selektywnego wprowadzania RNA do egzosomów. Kierownikiem grantu jest prof. dr hab. inż. Tadeusz Janas (pracownik SKBiBM ).

Badania prowadzone w ostatnich latach pokazują, że we krwi oraz w płynie mózgowo-rdzeniowym człowieka transportowane są bardzo małe pęcherzyki, zwane egzosomami, o średnicy około 100 nanometrów, wydzielane przez komórki organizmu, w tym przez komórki nerwowe i nowotworowe. Te zewnątrzkomórkowe pęcherzyki ograniczone są błoną i przenoszą m. inn. cząsteczki RNA w celu ich dostarczania do komórek docelowych. Przenoszone w ten sposób cząsteczki RNA uczestniczą w procesie przerzutów nowotworowych oraz w procesach powstawania wielu chorób neurodegeneracyjnych,w tym w chorobie Alzheimera, Parkinsona oraz Huntingtona. Dlatego ważne jest poznanie molekularnych mechanizmów wybiórczego wprowadzania cząsteczek RNA do tych pęcherzyków. W procesie wprowadzania RNA do pęcherzyków biorą też udział białka transportujące RNA wewnątrz komórki. Celem proponowanych badań jest udowodnienie hipotezy, że mechanizmy te mogą być związane z obecnością specyficznych obszarów w błonie pęcherzyków zwanymi tratwami membranowymi, oraz z obecnością specyficznych fragmentów RNA, zwanymi motywami RNA, które chętnie wiążą się z tratwami lub z białkami transportującymi RNA.

Badania nad mechanizmami wprowadzania RNA do tych pęcherzyków mogą mieć istotne znaczenie zarówno w rozumieniu przerzutów nowotworowych, fizjologii mózgu, jak i w diagnostyce chorób nowotworowych i neurodegeneracyjnych, oraz w rozwijanych obecnie terapiach anty-nowotworowych i anty-neurodegeneracyjnych.

Granty realizowane w SKBiBM

Oferta stypendium