untitled-1

Adres do korespondencji: Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej, ul. Ks. B. kominka 6a, 45-042 Opole

Siedziba: Budynek Collegium Biotechnologicum pok. 109, tel. 077 401 6059

https://www.researchgate.net/profile/Ewa_Moliszewska
Habilitacja – 2010, doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa – ochrony roślin, Wydział Ogrodniczy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Doktorat – 2000, doktor nauk rolniczych, ogrodnictwo, ochrona roślin, Wydział Ogrodniczy Akademii Rolniczej w Krakowie

Magisterium – 1990, magister chemii ze specjalnością agrobiochemia, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu.

Wypromowani doktorzy: dr Dagna Maculewicz (2017), rozprawa pt. „Charakterystyka wybranych dwujądrowych izolatów Rhizoctonia spp.”

Działalność naukowa:

Ochrona i uprawa buraka cukrowego:

 1. Moliszewska, E.M., Choroby wschodów buraka Zgorzel siewek nadal groźna, Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego (62) 1:28-29, 2014.
 2. Moliszewska, E.M., Choroby korzeni buraka cukrowego. Atak z gleby, Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego (61) 3:18-20, 2013.
 3. Mrówczyński M. (ed.), M. Korbas, J. Piszczek, R. Kierzek, P.K. Bereś, D. Górski, J. Horoszkiewicz-Janka, E. Jajor, W. Miziniak, M. Wachowiak, J. Danielewicz, G. Pruszyński, A. Ulatowska, A Paradowski, H. Wachowiak, R. Gaj, T. Michalski, C. Miśnicki, E. Moliszewska, M. Nowakowski, J. Siódmak, P. Ledóchowski, 2013, Integrowana ochrona upraw rolniczych, tom II, zastosowanie integrowanej ochrony, PWRiL, Poznań, ISBN 978-83-09-01153-5, ss. 286.
 4. Piszczek .J, E. Moliszewska: Integrowana metoda ograniczania sprawców chorób buraka, str. 62-80. (w:) Metodyka Integrowanej Ochrony Buraka Cukrowego i Pastewnego dla Doradców, opracowanie zbiorowe pod redakcją Dr hab. Jacka Piszczka, prof. nadzw. i Prof. dr. hab. Marka Mrówczyńskiego, Poznań 2012. ISBN 978-83-89867-84-1, ss. 122.
 5. Chołuj D., Moliszewska E.B., 2012, The influence of Aphanomyces cochlioides on selected physiological processes in sugar beet leaves and yield parameters, European Journal of Plant Pathology, 132(1)59-70, DOI 10.1007/s10658-011-9848-5.
 6. Moliszewska E.B., 2011, Aspects of decrease of some soil pathogens of sugar beet by Bacillus subtilis and Streptomycetes, Proceedings of ECOPole, vol.5, no.2: 401-406.
 7. Borodynko N., E. Moliszewska, W. Wiśniewski, Choroby buraka cukrowego. Biuletyn agrotechniczny KWS, wydawnictwo własne KWS Polska S.A., Poznań 2011, ss. 24.
 8. Moliszewska Ewa B., 2009: Etiologia wybranych chorób korzeni buraka cukrowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Studia i Monografie nr 412, Opole.
 9. Moliszewska E.B., 2008: Occurence of Pythium spp. and Aphanomyces cochlioides in diseased sugar beet root tissues, Phytopathologia Polonica 50: 69-79.
 10. Moliszewska E.B., 2008: Can selected soil features and soil fungal community influence the occurrence of sugar beet seedling damping-off?, Phytopathologia Polonica 50: 51-67.
 11. Moliszewska E. B., J. Piszczek, 2008: Occurence of sugar beet root rot (Aphanomyces cochlioides) in Poland, Phytopathologia Polonica 47: 23-31.
 12. Moliszewska E., 2008: Choroby korzeni buraka cukrowego, Gazeta Cukrownicza, Rocznik CXVI (116): 324-327, Wyd. SIGMA-NOT.
 13. Moliszewska Ewa, 2007: Nowy sprawca gnicia korzeni buraka cukrowego w warunkach polowych, Burak Cukrowy, 1: 8.
 14. Moliszewska E. B., W. Wiśniewski, 2006: Infestation of sugar beet fields by Rhizopus arrhizus in atypical weather conditions in the summer of 2006, Phytopathologia Polonica, 41:75-78.
 15. Moliszewska Ewa B., Dlaczego buraki gniją?, 2004: Burak Cukrowy 3: 4-5.
 16. Moliszewska Ewa B., Zbigniew J. Burgieł, 2007: The influence of herbicides on some features of sugar beet seedlings and the incidence of damping-off, Ecological Chemistry and Engineering, 14(1): 69-76.
 17. Moliszewska E.B., 2001: Influence of Buranit 74 EC and Expander 400 SC on the protective activity of Trichoderma hamatum, Gliocladium catenulatum and G. roseum against sugar beet damping–off, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 49 (3):189-196.
 18. Moliszewska E.B., 2000: Wpływ wybranych herbicydów na zdrowotność siewek buraka cukrowego, rozprawa doktorska, AR Kraków, Opole – Kraków.
 19. Moliszewska E.B., 2000: The influence of some herbicides on species variation of fungi associated with rotted tissue of sugar beet seedlings, Phytopathologia Polonica 20: 85-95.
 20. Moliszewska E.B., 1999: Wpływ wybranych herbicydów na skład gatunkowy mikoflory zasiedlającej porażone siewki buraka cukrowego, Sympozjum naukowe “Bioróżnorodność w fitopatologii europejskiej na przełomie wieków” towarzyszące X walnemu Zgromadzeniu Członków PTFit., 101, Poznań.
 21. Pisarek I., E.B. Moliszewska, 1999: Badanie wpływu właściwości fizykochemicznych gleb na populację Rhizoctonia solani Kühn w obecności wybranych herbicydów, Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 467: 579-585,.
 22. Nagrodzka K., Moliszewska, 2014, Problemy metodyczne przy opracowaniu metody selekcyjnej w hodowli odpornościowej buraka cukrowego przeciwko Rhizoctonia solani [w:] Materiały konferencyjne. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki”. Wydawca CreativeTime Kraków ISBN 978-83-63058-38-8, str. 110-113.
 23.  Moliszewska E., 2015, Cechy morfologiczne buraka cukrowego a jakość plonu, Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 582: 43-51.
 24. Ewa MoliszewskaMałgorzata NabrdalikJacek Piszczek, 2016, Tubercle disease (Xanthomonas beticola) and other gall-malformed diseases of sugar beet roots: a review, Journal of Plant Diseases and Protection,  123( 5): 197–203. doi:10.1007/s41348-016-0032-1 IF 2015=0,477
 25. Moliszewska E. 2016, Burakochwasty i pośpiechy na plantacjach buraka cukrowego, BURAK CUKROWY, Lato 2016: 4-6.
 26. Moliszewska E., 2017, Aphanomyces cochlioides and girth scab – differentiation of the diseases on sugar beet roots. Plant Protection Science 53, doi: 10.17221/152/2015-PPS, on-line first: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/200153.pdf  IF = 0,661

Znaczenie Rhizoctonia solani i Rhizoctonia spp. badania m. in. w zakresie grup anastomozowych AG 5, AG 1, AG 2, AG 4, AG 11, AG-E i AG-K

 1. Moliszewska E.B., Z.J. Burgieł, 2002: Badania wybranych szczepów grzyba Rhizoctonia solani Kűhn wyizolowanych z zamierających siewek buraka cukrowego, Z. Nauk. AR w Krakowie, 82: 101-104.
 2. Moliszewska E.B., J.H.M. Schneider, 2002: Some pathogenic properties of Rhizoctonia solani against sugar beet seedlings, Plant Protection Science 38 (2): 322-324.
 3. Moliszewska E.B., 2002: Preliminary anastomosis grouping by modified technique for Rhizoctonia solani isolated from sugarbeet seedlings, Phytopathologia Polonica 26:85-90.
 4. Moliszewska E., Maculewicz D., 2016, Dwujądrowe Rhizoctonia spp. jako patogeny roślin, w Edukacja biologiczna i środowiskowa 3:54-62. Dostęp on-line: http://ebis.ibe.edu.pl/index.php?d=numery&tytul=Dwuj%C4%85drowe%20Rhizoctonia%20spp.%20jako%20patogeny%20ro%C5%9Blin
 5. NagrodzkaK., E. Moliszewska, K. Grata, M. Nabrdalik, 2016, Biologiczna kontrola Rhizoctonia solani AG 2-2IIIB przez metabolity Bacillus subtilis biological control of Rhizoctonia solani ag 2-2IIIB by Bacillus subtilis metabolites Proceedings of ECOpole 2016;10(2): 741-748. DOI: 10.2429/proc.2016.10(1)081

Mykologia:

 1. Moliszewska E.B., 2008: Microscopic saprotrophic and phytopathogenic fungi from Nature Reserve Ligota Dolna in the Opole region, Ecological Chemistry and Engineering S, 15(4): 483-489.
 2. Moliszewska E.B., V. Smiatek, 2009: The toxic properties of Alternaria radicina culture filtrates against carrot seeds and seedlings, Ecological Chemistry and Engineering A 16(11): 1515-1523.
 3. Moliszewska E., 2014, Mushroom flavour, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Biologica et Oecologica, 10: 80-88.
 4. Poczuj malinową woń grzyba: http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,402273,poczuj-malinowa-won-grzyba.html
 5. Moliszewska E., A. Dołhańczuk-Śródka, Z. Ziembik, P. Godyń, D. Maculewicz, K. Nagrodzka, Bioaccumulative and bioindicative role of fungi in the environment, Society Of Ecological Chemistryand Engineering Proceedings of ECOpole 2015, 9(1): 117-123. DOI: 10.2429/proc.2015.9(1)015

Wpływ substancji humusowych na niektóre bakterie i grzyby glebowe:

 1. Moliszewska E., I. Pisarek, 1996: Influence of humic substances on the growth of two phytopathogeic soil fungi, Environment International, 22 (5):579-584. 5-year IF=6,604
 2. Pisarek I., E.B. Moliszewska, 2002: The effect of sewage sludge on the parameters of the crop production and some phytopathogenic soil fungi, Plant Protection Science, 38 (2): 692-695.
 3. Pisarek I., E.B. Moliszewska, 2004: Effect of the addition of sewage sludge on the composition of humic substances, content of heavy metals and the presence of Trichoderma  spp. in the soil, Polish Journal of Soil Science, XXXVII(2): 171-179.
 4. Moliszewska E.B., I. Pisarek, 2004: Activity of bacteria straines originated from sewage sludge against some soil fungi, Soil Science and Plant Nutrition, 50(6): 807-814. 5-year IF=1,958

Wpływ wyciągów roślinnych oraz substancji pochodzenia roślinnego i ich pochodnych na wybrane grzyby:

 1. Moliszewska E., 1994: Próby wykorzystania wyciągów roślinnych do walki z patogenami roślin, Kurier Rolniczy 9:7, Łosiów.
 2. Emmerling D., E. Moliszewska, 1997: Preliminary research on the fungistatic activity of plant juices, Mat. Konf. “Trichoderma spp, other microorganisms and plant extracts in plant diseases control”,116-120, Skierniewice.
 3. Moliszewska E.B., J.Z. Burgieł, 1998; Wpływ wyciągów roślinnych na rozwój grzybów fitopatogenicznych, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 5 (7):603-612,.
 4. Lipok J., I. Jasicka-Misiak, E.B. Moliszewska, 1999: Azarony – składniki systemu obronnego roślin, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 6 (2-3):149-156.
 5. Burgieł J.Z., E.B. Moliszewska, 1999: Fungistatyczna aktywność wybranych wyciągów roślinnych, Chemia i Inżynieria Ekologiczna, 6 (2-3):157-164.
 6. Moliszewska E.B., 2003: Antifungal properties of some propenylbenzenes, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Biological Sciences, 51(3):229-235.
 7. Moliszewska E., 2015, Possible applications of plant extracts as biofungicides, [w:] IIIrd International Scientific and Practical Conference „Modern resource-saving Technologies. Problems and prospects” Odessa 2015, ss. 231-236.

Inne:

 1. Godyń P., A. Dołhańczuk-Śródka, Z. Ziembik, E. Moliszewska, 2014, Estimation of the commited radiation dose resulting from gamma radionuclides ingested with food, Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry 299:1359–1364, J Radioanal Nucl Chem (2014) 299:1359–1364, DOI: 10.1007/s10967-014-2926-3; IF = 0,983
 2. Moliszewska E.B., Substancje naturalne o właściwościach rozjaśniających skórę i ich znaczenie kosmetologiczne, 141-160, w: Zhuk O., Dzieńdziora I. (red.), Aspekty starzenia się organizmu cz. I, pp. 190. Państwowa Medyczna Szkoła Zawodowa w Opolu, Opole 2014.
 3. Moliszewska E.B., Substancje przeciwstarzeniowe w kosmetykach – znaczenie w przeciwdziałaniu starzenia skóry, 171-186, w: Zhuk. O., Dzieńdziora I. (red.), Aspekty starzenia się organizmu cz. I, pp. 190. Państwowa Medyczna Szkoła Zawodowa w Opolu, Opole 2014.
 4. Badura M., Moliszewska E., 2016, Wpływ zabiegu z użyciem Polskiego Peelingu Ziołowego Jadwiga na funkcjonowanie cery trądzikowej oraz skóry z defektem rogowacenia okołomieszkowego, Pol J Cosmetol, 19(3): 267-273.
 5. Godyn P., A. Dołhanczuk-Środka, Z. Ziembik, Moliszewska, 2016, Influence of K on the transport of Cs-137 in soil–plant root and root-leaf systems in sugar beet, J Radioanal Nucl Chem 307(1): 325–331, DOI 10.1007/s10967-015-4270-7, IF=0,983

Projekty i współpraca badawcza:

 • 2003-2010 – współpraca naukowa w zakresie chorób korzeni buraka cukrowego z Südzucker Polska oraz KWS Polska.
 • 2002-2005 – wykonawca w grancie finansowanym przez KBN (3P04G07123) pt. „Aktywność biologiczna i właściwości substancji humusowych gleby użyźnionej osadami ściekowymi”.
 • 2003-2005 – współpraca z Katedrą Fizjologii Roślin Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie fizjologii chorób buraka cukrowego.
 • 2011-13 – współpraca naukowa z IHAR w Bydgoszczy w zakresie chorób buraka cukrowego.
 • 2011-nadal – współpraca naukowa z KHBC w zakresie poszukiwania odporności u buraka cukrowego na Rhizoctonia solani.
 • 2013-2014 – współpraca naukowa z KWS SAAT, badania polowe w Kondratowicach (woj. Dolnośląskie) nad znaczeniem Cercospora beticola w uprawie buraka cukrowego.

Działalność szkoleniowa:

 • Wykładowca na konferencjach surowcowych „Postęp w uprawie buraków i w gospodarce surowcowej” Stowarzyszenia Techników Cukrowników:
 • 2013 – wykładowca w Akademii Buraka Cukrowego –  Südzucker Polska.
 • 2002-2007 przeprowadzenie czterech staży naukowych z zakresu diagnostyki Rhizoctonia solani dla pracowników nauki.

Dodatkowe doświadczenie zawodowe:

 • 1996/1997 – studium podyplomowe „Szacowanie nieruchomości” na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie; uprawnienia zawodowe nr 2675 w zakresie szacowania nieruchomości.
 • 2003/2004 – dwusemestralny kurs doskonalenia w zakresie dydaktyki szkoły wyższej
 • 2007 – staż naukowy w IRS (Institut for Sugarbeet Research) w Bergen op Zoom w Holandii w zakresie molekularnych oraz klasycznych metod badania i różnicowania Rhizoctonia solani.
 • 2011/2012 – dwusemestralny kurs doskonalenia w zakresie dydaktyki szkoły wyższej.
 • 2013 – Szkolenie w IGR Poznań: Diagnostyka molekularna grzybów, Polskie Tow. Mykologiczne.
 • 2013 – warsztaty “Grzyby z Ascomycota i ich anamorfy”, Polskie Towarzystwo Mykologiczne.
 • 2013 – Szkolenie w IGR Poznań, pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Chełkowskiego: Grzyby Fusarium i ich metabolity, Polskie Tow. Mykologiczne.
 • 2014 – Warsztaty: Micromycetes w ochronie środowiska, Polskie Towarzystwo Mykologiczne.

Działalność organizacyjna:

 • Od 2008 – koordynator programu ERASMUS dla Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej.
 • Od 2012 – członek Rady Programowej dla kierunku Biotechnologia.
 • Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości, 1997-2002 – członek.
 • Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne oddział w Krakowie – członek, funkcja członka komisji rewizyjnej w kadencji 2000-2002 i 2003-2005.
 • Polskie Towarzystwo Mykologiczne – członek od dnia założenia 3.11. 2011.
 • Uczestnictwo w opracowaniu „Misji i Strategii Uniwersytetu Opolskiego” na lata 2009 – 2014.
 • Członek komitetu redakcyjnego „Gazety Cukrowniczej”.
 • Recenzent w czasopismach: Gazeta Cukrownicza, Journal of Biology and Life Science, Journal of Agricultural Science i innych.

Nagrody i wyróżnienia:

 1. Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za osiągnięcia naukowe w 2000 roku.
 2. Stypendium Konferencyjne Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w 2002 roku.
 3. Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Opolskiego za działalność naukowo-badawczą, organizacyjną oraz dydaktyczną w 2003 roku.
 4. Nagroda zespołowa Rektora Uniwersytetu Opolskiego za działalność naukowo-badawczą, organizacyjną oraz dydaktyczną w 2010 roku.
 5. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – 31 sierpnia 2011 roku