tel. (077) 401 6057

Magisterium: magister inżynier technologii żywności Wydział Technologii Żywności, Akademia Rolnicza we Wrocławiu (1983 r.) na podstawie pracy magisterskiej pt. Biosynteza mikotoksyn przez wybrane szczepy grzybów w różnych warunkach hodowli

Doktorat: doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia, nadany uchwałą Rady Wydziału Technologii Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu (1993 r.) na podstawie  pracy doktorskiej pt. Poszukiwanie wzajemnych zależności między drobnoustrojami saprofitycznymi i fitopatogenami w celu stworzenia podstaw biologicznego ich zwalczania

Habilitacja: doktor habilitowany nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia, nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (2010 r.) na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. Dynamika zmian mikrobiologicznych i przemian tłuszczu w zaolejonej ziemi bielącej w zależności od jej modyfikacji

Zainteresowania naukowe:

Działalność naukowa skupiona jest w obszarze biotechnologii, a w szczególności koncentruje się na zagadnieniach:

 • Oceny biodegradacyjnych zdolności mikroorganizmów i wrażliwości na wybrane czynniki biologiczne
 • biologicznej ochrony roślin
 • eliminacji mikrobiologicznych zagrożeń w wybranych typach środowisk, w tym z wykorzystaniem niekonwencjonalnych metod,
 • technologii przetwórstwa rolno-spożywczego i higieny produkcji,
 • mikrobiologii.

SKRYPT: Sobieszczański J., Krzysko T., Pylawka M., Przewodnik do ćiwczeń dla studentów specjalizacji Agrobiochemia. Wydawnictwo skryptowe WSP, Opole, 1987.

MONOGRAFIA: Krzyśko-Łupicka T., 2009. Dynamika zmian mikrobiologicznych i przemian tłuszczu w zaolejonej ziemi bielącej w zależności od jej modyfikacji. Uniwersytet Opolski Studia i Monografie, 417. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

PATENT: Szpala K., Krzyśko-Łupicka T., Konfederak T., 2011. Sposób oczyszczania gruntów zanieczyszczonych związkami organicznymi. Biuletyn Urzędu Patentowego 17 Patent 390375.

ZGŁOSZENIE PATENTOWE; Suwalski P., Krzyśko-Łupicka T.,  Preparat do usuwania substancji ropopochodnych na bazie homogenatu enzymatycznego i sposób jego otrzymywania. Zgłoszenie patentowe numer P.408826, 11. 07. 2014 r.

WDROŻENIE: Wykorzystanie biodegradowalnego preparatu PetroSpeed do neutralizacji skażeń substancjami ropopochodnymi wody, gruntów i powierzchni utwardzonych jako alternatywy dla stosowanych sorbentów i dyspergentów

WSPÓŁPRACA:

 1. badawczo – naukowa z Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung ZALF e.V. Institut für Landschaftsbiogeochemie Eberswalder w Müncheberg (2012-2014r.)
 2.  badawczo – naukowa w zakresie przygotowania Uczniów Opolszczyzny do Olimpiady Biologicznej

 

Wybrane najważniejsze publikacje:

 1. Stempniewicz R., Krzyśko T., Sobieszczański J., 1986, Wytwarzanie rożnych metabolitów przez grzyby z rodzaju Fusarium w zależności od podłoża. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu, Technologia Żywności, IV, 163, 141-156
 2. Sobieszczański J., Stempniewicz R., Krzyśko T., 1989, Pseudomonas fluorescens as the producers of plant growth regulators. (in) Interrelationships between microorganisms and plants in soil (ed. Vancura V. and Kunc F. Publishing House of the Czechoslovak Academy of Sciences, Praha, 201-205.
 3. Krzyśko-ŁupickaT., Lejczak B., Kafarski P., 1995, Organophosphonate utylization by the wild-type strains of Penicillium notatum. Applied and Environmental Microbiology, 61, 2905-2910
 4. Krzyśko-Łupicka T., Orlik A., 1997, The use of glyphosate as the sole source of phosphorus or carbon for the selection of soil borne fungal strains capable to degrade this herbicide. Chemosphere, 34, 12, 2601-2605.
 5. Krzyśko-Łupicka T., Strof W., Kubś K., Skorupa M., Wieczorek P., Lejczak B., Kafarski P., 1997, The ability of soil fungi to degrade organophosphonate carbon-to phosphorus bond. Applied Microbiology and Biotechnology, 48, 549-552.
 6. Latała A., Nabrdalik M., Krzyśko-Łupicka T., Grata K., 2000, Wpływ granulowania i ekspandowania na zanieczyszczenia mikrobiologiczne mieszanek paszowych. Medycyna Weterynaryjna 56, 5, 308-311.
 7. Krzyśko-Łupicka T., Sudoł T., 2005, The ability of selected Fusarium fungi to a growth in the presence of different glyphosate concentrations, Polish Journal of Chemical Technology, 7, 2, 10-15.
 8. Krzyśko-Łupicka T., Sudoł T., 2008. Interactions beetween glyphosate and autochthonous fungi surviving in aqueous solution of glyphosate. Chemosphere, 71, 1386-1391.
 9. Krzyśko-Łupicka T., 1994, Mikotoksyny w paszach, Kurier Rolniczy, 7, 16.
 10. Grata K., Latała A., Krzyśko-Łupicka T., Nabrdalik M., 1999, Wpływ fosforanu mocznika z bentonitem na mikroflorę gnojowicy drobiowej. Medycyna Weterynaryjna 55, 8, 546-549
 11. Sudoł T., Krzyśko-Łupicka T., Nowakowska E., 1999, Próba oceny wzrostu bakterii w obecności polichlorowanych bifenyli (PCBs). Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii, 36, 111-116.
 12. Sudoł T., Krzyśko-Łupicka T., 1999, Wykorzystanie chromatografii gazowej do oceny zdolności utylizacyjnej drobnoustrojów. Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Metrologia, IV, 1-2, 95-98
 13. Krzyśko-Łupicka T., Latała A., Farbiszewska T., 1999, Zastosowanie siarki w procesie sanacji skażonych mikrobiologicznie pomieszczeń. Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 15,183-189
 14. Sudoł T., Krzyśko-Łupicka T., 2000, Wpływ wybranych czynników na zdolność rozkładu polichlorowanych bifenyli (PCBs) przez Trichoderma viride i Enterobacter aerogenes. Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 88(25), 161-167.
 15. Krzyśko-Łupicka T., Latała A., 2001, Ocena przydatności techniki COUNT-TACT do kontroli skażenia budynków grzybami strzępkowymi. Materiały II Konferencji Naukowej – Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych, Łódź, 309- 312. ISBN 83-87-202-93
 16. Krzyśko-Łupicka T., 2002, Przegląd metod stosowanych do wykrywania grzybów w pomieszczeniach. Materiały Konferencyjne, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Mikotoksyny w środowisku człowieka i zwierząt, Bydgoszcz, 203-205, ISBN83-912646-1-0.
 17. Bodarski R., Stempniewicz R., Krzywiecki S., Krzyśko-Łupicka T., Słupczyńska M., 2003, Quality, microbiological status and aerobic stability of wilted grass-alfalfa silages made with different (chemical or microbiological) additives. Proceedings 11 International Scientific Symposium – Forage conservation. Research Institute of Animal Production Nitra, 114-115
 18. Krzyśko-Łupicka T., Grata K., 2004. Ocena wrażliwości wybranych grzybów środowiskowych na fosforan mocznika. Roczniki PZH, 55, 3, 243-248.
 19. Krzyśko-Łupicka T., 2008. Ekologiczne skutki działania herbicydu fosforoorganicznego na diazotrofy glebowe w okresie wiosennym. Część II. Ecological Chemistry and Engineering S, 15, 4, 595-602
 20. Krzyśko-Łupicka T., 2005, The effect of N-(2pirydyloamino) methylenobisphosphonic acid on activity of soil microorganisms. (in) Chemistry for Agriculture, Vol.6, Development in production and use of new agrochemicals,(ed. Górecki H, Dobrzański Z., Kafarski P.), CZECH-POL TRADE, Praque, Brussels, Stockholm 863-868
 21. Krzyśko-Łupicka T., 2010. Zagrożenia mikologiczne w budownictwie – problem ogólnoświatowy w: Problemy w ochronie środowiska w województwie opolskim w latach 2010-2020( red. K. Oszańca). Opolskie Ekoforum. Atmoterm S.A., 203-222
 22. Krzyśko-Łupicka T., Trzaskacz R., 2010. Zanieczyszczenia nieprzetworzonych produktów roślinnych bakteriami rodzaju Bacillus. Chemia, Dydaktyka, Ekologia, Meterologia, 15, 1, 45-49.
 23. Krzyśko-Łupicka T., 2010. Some aspects of antagonistic bacteria strains application to control wheat fusariosis. Proceedings ECOpole, 4, 2, 433-438.
 24. Krzyśko-Łupicka T., Robak M., 2011. Drożdże Yarrowia lipolytica w biodegradacji substancji tłuszczowych zaolejonej ziemi bielącej. Acta. Sci. Pol. Biotechnologia 10 (4), 29-38.
 25. Łacna B., Dereń W., Krzyśko-Łupicka T., 2012. Występowanie Listeria monocytogenes w żywności pochodzenia zwierzęcego na terenie Opolszczyzny w latach 2008-2010. Med. Weter. 68, 684-688
 26. Krzyśko-Łupicka T., Ciesielczuk T., Chwałowska M., 2013. Stymulacja preparatem Fyre –Zyme procesu biodegradacji substancji ropopochodnych w skażonej glebie. Acta. Sci. Pol. Biotechnologia 12(1), 5-18
 27. Czapla K., Krzyśko-Łupicka T., 2013. Zróżnicowanie składu i działania ajurwedyjskiego oraz drogeryjnego kremu przeciwzmarszczkowego./Differentation of composition and effects of ayurvedic and drugstore anti-aging cream. Puls Uczelni 7, 2, 14-17.
 28. Czapla K., Kulhawik K, Krzyśko-Łupicka T., 2013. Substancje konserwujące stosowane w kosmetykach ajurwedyjskich i drogeryjnych/Preservatives used In ayurvedic and drugstore cosmetics. Dermatologia Estetyczna, Suplement. 15, 3 (86), 221,
 29. Krzyśko-Łupicka T., Cybulska., Wieczorek A., Możdżer E.,. Nowak M.J., 2014. The effect of spent bleaching earth process on its physiological and microbial composition and its potential use as a source of fatty acids and tritrtpenes. Environ Sci Pollut Res Int., 21(18), 10765–10774.
 30. Pawełczak M., Dawidowska – Marynowicz B., Oszywa B., Koszałkowska M., Kręcidło Ł., Krzyśko – Łupicka T. 2015. Influence of petroleum residues in the soil on development of oat seedlings (Avena sativa) and their aminopeptidase activity. Archives of Envirnomental Protection, 41(1):24–28.
 31. Rosik-Dulewska Cz.,  Krzyśko-Łupicka T., Ciesielczuk T., Kręcidło Ł., 2015, Hydrogen peroxide as a biodegradation stimulator in remediation process of soils heavily contaminated with petrochemicals. Polish Journal of Chemical Technology 17, 2, 17-22.
 32. Walkowiak W., Krzyśko-Łupicka T, 2014 New solutions in grain protection against fusariosis/ Nowe rozwiązania w ochronie zbóż przed fuzariozami. Progress in Plant Protection 54 (2), 127-134.
 33. Krzyśko- Łupicka T., Walkowiak W., Evaluation of susceptibility of phytopathogenic Fusarium culmorum strain on selected essential oils. 2014,Ecol. Chem. Eng.A, 21(3), 355-366
 34. Białoń M., Krzyśko-Łupicka T., Koszałkowska M., Wieczorek P., 2014, Chemical composition of lemon essential oils and their fungicidal activity against Candida yeasts, Mycopathologia 177, 29-39
 35. Kręcidło Ł., Krzyśko-Łupicka T., 2015. Wrażliwość grzybów wyizolowanych z magazynów zakładu przemysłu spożywczego na wybrane olejki eteryczne. Ecological Engineering, 43: 100–108 doi:
 36. Krzysko-Łupicka T., Kręcidło M., Kręcidło Ł. 2016, Stymulacja rozkładu substancji ropopochodnych w skażonej glebie z wykorzystaniem nadtlenku wodoru i szczepionki Yarrowia lipolytica A101. Inżynieria Ekologiczna/Ecological Engineering 49,  56–65
 37. Krzyśko-Łupicka T, Kręcidło Ł., Kręcidło M. 2016, Food additives in food products for infants and young children – compliance with the prevailing rules and regulations. PU-HSP, 10, 4, 15–20,
 38. Krzyśko-Łupicka T, Kręcidło M., Kręcidło Ł., 2016, Barwniki w żywności a zdrowie konsumentów. Kosmos 65, 4, 543-552.
 39. Krzyśko-Łupicka T., Mahdi Oraibi S., Kurp E., Walkowiak W., 2016, A Possible Use of Selected Essential Oils and Citrosept to Inhibit the Growth of  Fusarium solani Mart. (Sacc.). Advances in Microbiology, 6, 1159-1165.
 40. Krzyśko-Łupicka T, Kręcidło M., Kręcidło Ł., Mysłek M. 2016, Kondycjonowanie kukurydzy do produkcji bioetanolu. ZPPNR, 587, 93-102.

GRANT:

 1. Grant Generacja Przyszłości Nr POIG.01.01.03-00-001/08 finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowany 13.06.2013-31.12. 2014r. ( nr umowy DS./1283/HF/2013 „Wykorzystanie preparatów ekologicznych w procesie sanacji zanieczyszczonych mikologicznie pomieszczeń zakładów  przemysłu spożywczego na terenie Opolszczyzny”

UDZIAŁ W PROJEKTACH;

 1. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim” POKL.08.02.01./14-00, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalne Kadry Gospodarki, działanie projekt 8.2. Transfer wiedzy, podzialanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki przedsiębiorstw ( od 1.03 2014r.- 1.06 2015r. Opole – Mannheim.
 2. Udział w projekcie współfinansowanym ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PN. Nauka dla przemysłu- przemysł z nauką. POKL.08.02.01- 16-024/10 – 2012r.  (Zschimmer and Schwarz w Burgstadt)
 3. Opolskie Ekoforum, nr projektu POKL.08.02.01-16-007/09, VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, 8.2 Transfer wiedzy, 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw (od 2010 r. członek Rady Naukowej

KONFERENCJE:

 1. współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Ekologia rolnicza, Opole-Łosiów (1993r.).
 2. współorganizator Internationale Konferenz Neue Lösungen im Mikrobiologie in der Landwirtschaft. 19-20. 2014r. Miincheberg.