Organizator:
Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Instytut inżynierii Środowiska i Biotechnologii, ul. Kardynała Kominka 6, 6a, 45-032 Opole, tel. (077) 401 6050, e-mail: iisib@uni.opole.pl

Kierownik studiów: dr Sławomir Wierzba, tel. (077) 401 6055; e-mail: slawomir.wierzba@uni.opole.pl

Cel studiów:
Celem studiów jest poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zastosowania metod biotechnologicznych w przemyśle, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska. Kształcenie na studiach podyplomowych odbywać się będzie w formie wykładów, laboratoriów, konwersatoriów, seminariów i zajęć terenowych

Sylwetka absolwenta:
Rozwijający się przemysł biotechnologiczny: spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny, rolniczy, oraz związany z ochrona środowiska stwarza zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu biotechnologii. Jednocześnie istnieje duże zainteresowanie tego typu problematyką ze strony przyszłych jak i byłych absolwentów szkół wyższych kierunków pokrewnych. Studia podyplomowe z biotechnologii mają charakter dokształcający, ich program umożliwia słuchaczom uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie wybranych dyscyplin nauk biologicznych, przyrodniczych i technicznych, które pozwalają na zrozumienie procesów biotechnologicznych stosowanych w różnych gałęziach przemysłu, rolnictwie, medycynie i ochronie środowiska. Przyszły absolwent studiów podyplomowych realizując program zajęć i poprzez samodzielna pracę jest w stanie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie biotechnologii, co pozwoli mu starać się o zatrudnienie w przedsiębiorstwach związanych z szeroko rozumianym przemysłem biotechnologicznym. Absolwenci z powodzeniem mogą starać się o pracę w laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, laboratoriach naukowo-badawczych, w przedsiębiorstwach zajmujących się ochrona środowiska, ochroną zdrowia, w organach administracji samorządowej, czy wreszcie prowadzić własną firmę biotechnologiczną

Tryb studiów:
Studia podyplomowe z biotechnologii są studiami półtorarocznymi (3 semestry), prowadzonymi w trybie studiów niestacjonarnych. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie wykładów, konwersatoriów, seminariów, laboratoriów i zajęć terenowych – łącznie 300 godzin dydaktycznych obowiązkowych zajęć dla słuchacza. Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Samodzielnej katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej w dwudniowych sesjach (soboty i niedziele), najczęściej w wymiarze 7-11 godzin dydaktycznych dziennie.

Efekty kształcenia:
Efekty kształcenia na studiach podyplomowych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji zestawiono w tabeli. W ramach karty każdego przedmiotu określono efekt kształcenia i metodą weryfikacji, a także formę zaliczenia.

Adresaci:
Studia są adresowane szczególnie do absolwentów szkół wyższych kierunków biologii, ochrony środowiska, inżynierii środowiska, nauczycieli, oraz pracowników zainteresowanych uzupełnieniem lub poszerzeniem swojej wiedzy, umiejętności i uprawnień o zakres biotechnologii.

Tryb naboru:
O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia co najmniej studiów I stopnia. Słuchaczy obowiązuje zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidywanych programem studiów, napisanie pracy dyplomowej i egzamin dyplomowy. Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest pozytywny wynik egzaminu dyplomowego. Ocena na świadectwie stanowi sumę: 1/2 średniej arytmetycznej ocen z zaliczeń wpisanych do indeksu, 1/4 oceny pracy dyplomowej i 1/4 oceny egzaminu dyplomowego.

Wymagane dokumenty:
podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (do kierownika studiów),
życiorys,
kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona przez kierownika studiów),
1 zdjęcie,

Zasady rekrutacji:
Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Czas trwania: 3 semestry (300 godzin dydaktycznych).

Termin rozpoczęcia: październik każdego roku

Termin zgłoszenia: do końca września każdego roku.

Miejsce składania podań:
Sekretariat Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologiij, ul. Kardynała Kominka 6, 6a 45-035 Opole, pokój 217, tel. (077) 401 6050, e-mail: iisib@uni.opole.pl

Przewidywana cena: ok. 2000 zł/semestr – (uzależniona od liczby kandydatów)