Program studiów II stopnia Biotechnologia medyczna stanowi rozwinięcie programu na studiach I stopnia, zapewnia całościowe podejście do rozwiązywania problemów z dziedziny biotechnologii w aspekcie ochrony zdrowia, czy biotechnologii farmaceutycznej. Biotechnologia medyczna to ważna i nowoczesna gałąź nauki i przemysłu, która wymaga od przyszłych studentów nie tylko wiedzy z zakresu biologii, ale także zainteresowań z dziedziny biofizyki, biochemii, mikrobiologii, genetyki i bioinżynierii. Metody biotechnologiczne stosuje się w medycynie, farmacji oraz w wielu gałęziach przemysłu.

Program studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Biotechnologia medyczna obejmuje 120 punktów ECTS w toku 4 semestrów studiów. Warunkiem uzyskania tytułu magistra biotechnologii medycznej jest:

  • zdobycie wymaganej liczby punktów ECTS,
  • zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie,
  • napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

Ogólnym celem kształcenia na kierunku Biotechnologia medyczna jest przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu biotechnologii medycznej, zapoznanie z technikami molekularnymi stosowanymi w diagnostyce medycznej, terapiach celowanych, produkcji i testowaniu leków oraz metodami bioinformatycznymi niezbędnymi w planowaniu i badaniu substancji biologicznie czynnych.

Zakres kształcenia na kierunku Biotechnologia medyczna odpowiada aktualnym trendom w biotechnologii, a jednocześnie rozszerza ofertę programową Uniwersytetu Opolskiego o nowoczesny program nauczania. Wiedza, umiejętności i kompetencje zawarte w programie nauczania Biotechnologii medycznej mają na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji zawodowych. Poza wiedzą teoretyczną studenci zdobywają umiejętności korzystania z nowoczesnych technik laboratoryjnych, poznają również praktyczne procedury laboratoryjne przydatne w badaniach podstawowych i aplikacyjnych. Wykazują umiejętność krytycznej analizy uzyskanych wyników, oraz formułowania i wyciągania wniosków. Prowadzą dyskusje w oparciu o najnowszą literaturę naukową. Posiadają umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie, wykazując inicjatywę i odpowiedzialność.

Absolwenci kierunku Biotechnologia medyczna są przygotowani do samodzielnego planowania badań i krytycznej analizy wyników. Ponadto absolwenci są przygotowani do pracy z materiałem biologicznym w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych. Mają możliwość zatrudnienia w przemyśle farmaceutycznym, instytutach badawczych, ośrodkach prowadzących badania kliniczne oraz innych gałęziach przemysłu związanych z ochroną zdrowia. Absolwent jest przygotowany do komunikowania się w języku angielskim na poziomie B2+ co umożliwia mu podjęcie pracy zarówno w Polsce jak i zagranicą. Absolwenci II stopnia kierunku Biotechnologia medyczna są przygotowani do studiów III stopnia.

W Instytucie Biotechnologii aktywnie działa Koło Naukowe Biotechnologów organizując prace badawcze, sesje naukowe, obozy i wycieczki oraz dodatkowe praktyki zawodowe dla studentów. Z inicjatywy KNBT odbywa się szereg spotkań, wykładów poświęconych tematyce biotechnologicznej, członkowie koła biorą udział w sympozjach kół naukowych UO, oraz pogłębiają swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych. Celem KNBT jest pogłębianie wiedzy ze szczególnym naciskiem na biotechnologię, biochemię, mikrobiologię i biologię molekularną.