Program studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Biotechnologia obejmuje 120 punktów ECTS w toku 4 semestrów studiów. Warunkiem uzyskania tytułu magistra biotechnologii jest:

  • zdobycie wymaganej liczby
  • zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie
  • napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Biotechnologia, Biotechnologia medyczna oraz Biologia, Chemia i Ochrona Środowiska, o przyjęcie mogą ubiegać się również kandydaci innych kierunków zgodnie z zasadami rekrutacji na dany rok akademicki zatwierdzanymi przez Senat Uniwersytetu Opolskiego.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Biotechnologia obejmują: grupę  przedmiotów podstawowych, kierunkowych, bloku magisterskiego i przedmioty do wyboru.

Celem kształcenia w zakresie treści podstawowych jest pogłębienie wiedzy na temat procesów mikrobiologicznych, biochemicznych, chemicznych i fizycznych zachodzących w różnych dziedzinach biotechnologii: produkcji żywności i leków, kosmetyków czy rolnictwie. Ponadto przede wszystkim przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących samodzielnego planowania i prowadzenia prac doświadczalnych, oraz opracowywania wyników doświadczalnych w formie nadającej się do publikacji. Student pozna zasad analizy i oceny jakości żywności, identyfikacji zagrożeń, zasad kontroli oraz zarządzania jakością i bezpieczeństwem w produkcji żywności i leków. Student poznaje procesy stosowane w nanotechnologii oraz  immobilizowaniu enzymów i komórek. Student w czasie zajęć z modułu przedmiotów specjalnościowych nabywa nowej wiedzy, ale także ćwiczy wykorzystanie technik i narzędzi właściwych dla biotechnologii. Absolwent korzysta z  literatury naukowej w  języku angielskim w zakresie biotechnologii, oraz nauk ścisłych, oraz potrafi ją wykorzystać w własnych badaniach i publicznej dyskusji. Ma świadomość potrzeby ciągłego samodoskonalenia się, oraz zdobywania i poszerzania własnej wiedzy. Przedmioty treści podstawowych służą jako „baza” wyjściowa do realizacji zagadnień z zakresu treści, kierunkowych oraz specjalnościowych.

Celem kształcenia w zakresie treści kierunkowych jest przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiającej wskazanie złożoności powiązań w ekosystemach, ocenę korzyści i zagrożeń wynikających z uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska. Absolwent zna formy i procedury ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie biotechnologii, stosuje systemy zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych, oraz rozumie ekonomiczne i organizacyjne zagadnienia biotechnologii.

Celem kształcenia w obrębie przedmiotów bloku magisterskiego jest samodzielne wykonanie projektu naukowego (pod kierunkiem promotora i opieką opiekuna technicznego) obejmującego etap kompletowania literatury, planowania, wykonania eksperymentu, opracowania wyników oraz zaprezentowania ich w kontekście dyskusji z danymi literaturowymi w pracy magisterskiej.

Program nauczania w ramach przedmiotów do wyboru pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności zarówno na poziomie molekularnym, aż do skomplikowanych zależności zachodzących w różnych układach procesów biotechnologicznych. Kursy umożliwiają poznanie metod i technik analizy chemicznej, fizykochemicznej, biologicznej, fizycznej i sensorycznej surowców, półproduktów i gotowych produktów. Moduł ten dostarcza wiedzy z zakresu technik kontroli parametrów stosowanych w produkcji przemysłowej. Poznania procesów stosowanych w nanotechnologii, obrazowaniu komórek, pozyskiwaniu białek molekularnych, a także zapoznanie z najnowszymi badaniami w zakresie GMO.  Ugruntowana wiedza z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych pozwala na dostrzeżenie zagrożeń środowiskowych zawiązanych z technologią produkcji i poznania technik i narzędzi badawczych właściwych dla tej dyscypliny. Studenci poznają technologie przemysłowe, nabywają umiejętność projektowania i metodycznego prowadzenia badań laboratoryjnych, oraz krytycznego opracowywania wyników eksperymentów badawczych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych.

Absolwenci kierunku Biotechnologia:

  • są przygotowani do pracy w  laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki i prac badawczych z wykorzystaniem surowca,
  • mają możliwości zatrudnienia w przemyśle biotechnologicznym, medycznym i pokrewnych,
  • są przygotowani do komunikowania się w obszarze problemowym biotechnologii w języku polskim i angielskim na poziomie B2+, co umożliwia im podjęcie pracy zarówno w Polsce jak i za granicą,
  • są przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności w sektorze biotechnologicznym korzystając między innymi ze wsparcia merytorycznego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UO,
  • po ukończeniu bloku przedmiotów pedagogicznych uzyskują prawo do nauczania przedmiotów zawodowych z tego zakresu merytorycznego,
  • są przygotowani do podjęcia studiów III stopnia.

plany studiów