Program studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Biotechnologia specjalność biotechnologia stosowana obejmuje 120 punktów ECTS w toku 4 semestrów studiów. Warunkiem uzyskania tytułu magistra biotechnologii o specjalności biotechnologia stosowana jest:

  • zdobycie wymaganej liczby punktów,
  • zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów,
  • napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Biotechnologia, oraz Biologia, Chemia i Ochrona Środowiska, o przyjęcie mogą ubiegać się również kandydaci innych kierunków zgodnie z zasadami rekrutacji na dany rok akademicki zatwierdzanymi przez Senat Uniwersytetu Opolskiego.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Biotechnologia obejmują: grupę  przedmiotów podstawowych, kierunkowych i bloku magisterskiego wspólne dla wszystkich specjalności, oraz przedmioty specjalnościowe i przedmioty do wyboru właściwe dla danej specjalności.

Celem kształcenia w zakresie treści podstawowych jest przede wszystkim przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących samodzielnego planowania i prowadzenia prac doświadczalnych, oraz opracowywania wyników doświadczalnych w formie nadającej się do publikacji. Ponadto absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych z którymi związana jest biotechnologia, zna zakres zastosowania biotechnologii w przemyśle. Absolwent korzysta z  literatury naukowej w  języku angielskim w zakresie biotechnologii, oraz nauk ścisłych, oraz potrafi ją wykorzystać w własnych badaniach i publicznej dyskusji. Ma świadomość potrzeby ciągłego samodoskonalenia się, oraz zdobywania i poszerzania własnej wiedzy. Przedmioty treści podstawowych służą jako „baza” wyjściowa do realizacji zagadnień z zakresu treści, kierunkowych oraz specjalnościowych.

Celem kształcenia w zakresie treści kierunkowych jest przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiającej wskazanie złożoności powiązań w ekosystemach, ocenę korzyści i zagrożeń wynikających z uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska. Absolwent zna formy i procedury ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie biotechnologii, stosuje systemy zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych, oraz rozumie ekonomiczne i organizacyjne zagadnienia biotechnologii.

Celem kształcenia w obrębie przedmiotów bloku magisterskiego jest samodzielne wykonanie projektu naukowego (pod kierunkiem promotora i opieką opiekuna technicznego) obejmującego etap kompletowania literatury, planowania, wykonania eksperymentu, opracowania wyników oraz zaprezentowania ich w kontekście dyskusji z danymi literaturowymi w pracy magisterskiej.
Celem kształcenia w zakresie przedmiotów specjalnościowych dla specjalności biotechnologia stosowana jest pogłębienie wiedzy w obszarach biotechnologii mikroorganizmów, inżynierii komórkowej, oceny jakości produktów rolno-spożywczych, sposobów ich przetwarzania w różnych branżach przemysłu rolno-spożywczego, oraz działach ochrony środowiska. Absolwent nabywa umiejętność planowania i przeprowadzania zadań badawczych, wykorzystania technik i narzędzi właściwych dla biotechnologii, systematycznego zapisu wyników badań, ich statystycznej analizy, wyciągania wniosków i formułowania sądów, oraz krytycznej selekcji informacji pochodzących z różnych źródeł. Student po ukończeniu tego modułu posiada poszerzoną wiedzę z zakresu biotechnologii stosowanej w ochronie środowiska i przemyśle rolno-spożywczym, która zostanie wykorzystana podczas realizacji zajęć w ramach modułu przedmiotów do wyboru.

Program nauczania w ramach przedmiotów do wyboru na specjalności biotechnologia stosowana umożliwia studentom stworzenie własnej ścieżki kształcenia, która jest wyrazem ich zainteresowań naukowych, w zakresie biotechnologii środowiska lub biotechnologii rolno-spożywczej. Wyboru jednej ze ścieżek kształcenia student dokonuje na drugim semestrze studiów i realizuje ją konsekwentnie do końca studiów. W obrębie przedmiotów do wyboru wydzielono 3 moduły przedmiotów:

Moduł I – celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie zastosowań współczesnych technik biologii molekularnej, inżynierii genetycznej w biotechnologii związanej z ochrona środowiska, rolnictwem i przemysłem spożywczym.

Moduł II – celem kształcenia w obrębie tego modułu jest zdobycie pogłębionej i aktualnej wiedzy biotechnologicznej, w zakresie biotechnologii środowiska ze ukierunkowaniem na biologiczne  metody jego ochrony, oraz  kontroli zagrożeń środowiskowych z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych właściwych dla tej dyscypliny.

Moduł III – celem kształcenia jest pogłębienie wiedzy biotechnologicznej w wybranych branżach przetwórstwa rolno- spożywczego ze szczególnym ukierunkowaniem na nowoczesne rozwiązania w pozyskiwaniu surowców pochodzenia roślinnego, klasycznych i współczesnych metod jego przetwarzania i zarządzania jakością produktów żywnościowych, także w aspekcie  żywienia człowieka

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Biotechnologia uzyskują  rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane z wybranym działem biotechnologii. Program nauczania skupia się na wykształceniu specjalistów potrafiących zastosować zdobytą wiedzę w projektowaniu technologii czy też produktów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Założenia te są realizowane dzięki stałemu doskonaleniu programu nauczania, rozwoju kadry oraz tworzeniu krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych.

Absolwenci są przygotowani do wykorzystania posiadanej wiedzy do:

  • opracowania i optymalizacji procesów biotechnologicznych stosowanych w przemyśle rolno-spożywczym i ochronie środowiska
  • projektowania i prowadzenia eksperymentu,
  • korzystania z nowoczesnych technik laboratoryjnych, w tym technik i narzędzi na poziomie molekularnym

Nabyta podczas studiów wiedza i umiejętności dadzą absolwentom możliwość podjęcia pracy w:

  • jednostkach zaplecza naukowo-badawczego biotechnologii i przemysłów pokrewnych,
  • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,w zakresie analityki i prac badawczych z wykorzystaniem surowca biologicznego,
  • są przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej korzystając ze wsparcia merytorycznego między innymi Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UO,
Absolwenci będą również przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).