Program studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Biotechnologia obejmuje 90 punktów ECTS w toku 3 semestrów studiów. Warunkiem uzyskania tytułu magistra inżyniera biotechnologii jest:

  • zdobycie wymaganej liczby punktów,
  • zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów,
  • napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Biotechnologia inżynierska, Ochrona Środowiska inżynierska, o przyjęcie mogą ubiegać się również kandydaci innych kierunków inżynierskich zgodnie z zasadami rekrutacji na dany rok akademicki zatwierdzanymi przez Senat Uniwersytetu Opolskiego.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Biotechnologia obejmują: grupę  przedmiotów podstawowych, kierunkowych, bloku magisterskiego i przedmioty do wyboru.

Celem kształcenia w zakresie treści podstawowych jest przede wszystkim przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących samodzielnego planowania i prowadzenia prac doświadczalnych, oraz opracowywania wyników doświadczalnych w formie nadającej się do publikacji. Ponadto absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych z którymi związana jest biotechnologia, zna zakres zastosowania biotechnologii w przemyśle. Absolwent korzysta z  literatury naukowej w  języku angielskim w zakresie biotechnologii, oraz nauk ścisłych, oraz potrafi ją wykorzystać w własnych badaniach i publicznej dyskusji. Ma świadomość potrzeby ciągłego samodoskonalenia się, oraz zdobywania i poszerzania własnej wiedzy. Przedmioty treści podstawowych służą jako „baza” wyjściowa do realizacji zagadnień z zakresu treści, kierunkowych oraz specjalnościowych.

Celem kształcenia w zakresie treści kierunkowych jest przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiającej wskazanie złożoności powiązań w ekosystemach, ocenę korzyści i zagrożeń wynikających z uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska. Absolwent zna formy i procedury ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie biotechnologii, stosuje systemy zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych, oraz rozumie ekonomiczne i organizacyjne zagadnienia biotechnologii.

Celem kształcenia w obrębie przedmiotów bloku magisterskiego jest samodzielne wykonanie projektu naukowego (pod kierunkiem promotora i opieką opiekuna technicznego) obejmującego etap kompletowania literatury, planowania, wykonania eksperymentu, opracowania wyników oraz zaprezentowania ich w kontekście dyskusji z danymi literaturowymi w pracy magisterskiej.

Program nauczania w ramach przedmiotów do wyboru pozwala na pogłębienie wiedzy i umiejętności zarówno na poziomie molekularnym, aż do skomplikowanych zależności zachodzących w różnych układach procesów biotechnologicznych. Kursy umożliwiają poznanie metod i technik analizy chemicznej, fizykochemicznej, biologicznej, fizycznej i sensorycznej surowców, półproduktów i gotowych produktów. Moduł ten dostarcza wiedzy z zakresu technik kontroli parametrów stosowanych w produkcji przemysłowej. Poznania procesów stosowanych w nanotechnologii, obrazowaniu komórek, pozyskiwaniu białek molekularnych, a także zapoznanie z najnowszymi badaniami w zakresie GMO.  Ugruntowana wiedza z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych pozwala na dostrzeżenie zagrożeń środowiskowych zawiązanych z technologią produkcji i poznania technik i narzędzi badawczych właściwych dla tej dyscypliny. Studenci poznają technologie przemysłowe, nabywają umiejętność projektowania i metodycznego prowadzenia badań laboratoryjnych, oraz krytycznego opracowywania wyników eksperymentów badawczych z wykorzystaniem nowoczesnych technik informatycznych.

Absolwenci studiów II stopnia kierunku Biotechnologia uzyskują  rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane z wybranym działem biotechnologii. Program nauczania skupia się na wykształceniu specjalistów potrafiących zastosować zdobytą wiedzę w projektowaniu technologii czy też produktów wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Założenia te są realizowane dzięki stałemu doskonaleniu programu nauczania, rozwoju kadry oraz tworzeniu krajowych i międzynarodowych zespołów badawczych.

Absolwenci są przygotowani do wykorzystania posiadanej wiedzy do:

  • opracowania i optymalizacji procesów biotechnologicznyc
  • projektowania i prowadzenia eksperymentu,
  • korzystania z nowoczesnych technik laboratoryjnych, w tym technik i narzędzi na poziomie molekularnym

Nabyta podczas studiów wiedza i umiejętności dadzą absolwentom możliwość podjęcia pracy w:

  • jednostkach zaplecza naukowo-badawczego biotechnologii i przemysłów pokrewnych,
  • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,w zakresie analityki i prac badawczych z wykorzystaniem surowca biologicznego,
  • są przygotowani do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej korzystając ze wsparcia merytorycznego między innymi Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UO,
Absolwenci będą również przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).