Program studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Biotechnologia specjalność biotechnologia kosmetologiczna obejmuje 120 punktów ECTS w toku 4 semestrów studiów. Warunkiem uzyskania tytułu magistra biotechnologii o specjalności biotechnologia kosmetologiczna jest:

  • zdobycie wymaganej liczby punktów,
  • zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów,
  • napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu magisterskiego.

Studia skierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku Kosmetologia, o przyjęcie mogą ubiegać się również kandydaci innych kierunków zgodnie z zasadami rekrutacji na dany rok akademicki zatwierdzanymi przez Senat Uniwersytetu Opolskiego.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku Biotechnologia obejmują: grupę  przedmiotów podstawowych, kierunkowych i bloku magisterskiego wspólne dla wszystkich specjalności, oraz przedmioty specjalnościowe i przedmioty do wyboru właściwe dla danej specjalności.

Celem kształcenia w zakresie treści podstawowych jest przede wszystkim przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących samodzielnego planowania i prowadzenia prac doświadczalnych, oraz opracowywania wyników doświadczalnych w formie nadającej się do publikacji. Ponadto absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych z którymi związana jest biotechnologia, zna zakres zastosowania biotechnologii w przemyśle. Absolwent korzysta z  literatury naukowej w  języku angielskim w zakresie biotechnologii, oraz nauk ścisłych, oraz potrafi ją wykorzystać w własnych badaniach i publicznej dyskusji. Ma świadomość potrzeby ciągłego samodoskonalenia się, oraz zdobywania i poszerzania własnej wiedzy. Przedmioty treści podstawowych służą jako „baza” wyjściowa do realizacji zagadnień z zakresu treści, kierunkowych oraz specjalnościowych.

Celem kształcenia w zakresie treści kierunkowych jest przekazanie wiedzy i umiejętności umożliwiającej wskazanie złożoności powiązań w ekosystemach, ocenę korzyści i zagrożeń wynikających z uwolnienia organizmów modyfikowanych genetycznie do środowiska. Absolwent zna formy i procedury ochrony własności intelektualnej i przemysłowej w zakresie biotechnologii, stosuje systemy zarządzania jakością w biotechnologii i przemysłach pokrewnych, oraz rozumie ekonomiczne i organizacyjne zagadnienia biotechnologii.

Celem kształcenia w obrębie przedmiotów bloku magisterskiego jest samodzielne wykonanie projektu naukowego (pod kierunkiem promotora i opieką opiekuna technicznego) obejmującego etap kompletowania literatury, planowania, wykonania eksperymentu, opracowania wyników oraz zaprezentowania ich w kontekście dyskusji z danymi literaturowymi w pracy magisterskiej.

Celem kształcenia w zakresie treści specjalnościowych, dla specjalności biotechnologia kosmetologiczna, jest przede wszystkim przekazanie wiedzy niezbędnej do jakościowego i ilościowego opisu złożonych zjawisk i procesów z dziedziny nauk biologicznych, jak również wiedzy w wybranych obszarach biotechnologii mikroorganizmów, roślin, inżynierii komórkowej oraz biotechnologii przemysłowej. Absolwent studiów potrafi wykorzystać techniki i narzędzia badawcze właściwe dla kierunku biotechnologia, planuje i przeprowadza zadania badawcze lub ekspertyzy z pomocą opiekuna a także potrafi pracować w zespole w trakcie przeprowadzania doświadczeń oraz podczas interpretacji i analizy wyników. Moduł treści specjalnościowych obejmuje między innymi: technologię produkcji kosmetyków, toksykologię kosmetyków, biotechnologię w kosmetologii, metody badania kosmetyków i surowców kosmetycznych, oraz mikroorganizmy w produkcji kosmetyków.

Moduł kształcenia obejmujący przedmioty do wyboru dla specjalności biotechnologia kosmetologiczna obejmuje dwie grupy kursów przypisanych do modułu I i II. Kursy te stanowią niejako rozszerzenie bloku przedmiotów specjalnościowych, znacznie poszerzając wiedzę studenta w zakresach zastosowań biotechnologii w kosmetologii. Ponadto student poznaje techniki stosowane w nanotechnologii, obrazowaniu komórek, pozyskiwaniu białek molekularnych. Zna potencjalne skutki wprowadzania GMO do środowiska, oraz ma świadomość znaczenia stosowania we współczesnej biotechnologii technik i narzędzi na poziomie molekularnym.

Absolwenci są przygotowani do wykorzystania posiadanej wiedzy do:

  • opracowania i optymalizacji procesów biotechnologicznych prowadzących do pozyskania kosmetyków i półproduktów do ich produkcji,
  • oceny jakości surowców i preparatów kosmetycznych,
  • projektowania i prowadzenia eksperymentu,
  • nadzorowania prawidłowego i fachowego stosowania kosmetyków i technik kosmetycznych.

Nabyta podczas studiów wiedza i umiejętności dadzą absolwentom możliwość podjęcia pracy w:

  • jednostkach zaplecza naukowo-badawczego biotechnologii i przemysłów pokrewnych,
  • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
  • firmach produkujących preparaty kosmetyczne.

Absolwenci będą również przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

plany studiów