Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku Biotechnologia jest przygotowanie absolwentów do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej, oraz podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin.

W trakcie studiów student zdobywa wiedzę ze szczegółowych dyscyplin składających się na biotechnologię, w szczególności: biotechnologii ogólnej, mikrobiologii, biologii komórki, inżynierii genetycznej, biologii molekularnej, genetyki, biofizyki, biochemii, fizjologii ogólnej, inżynierii bioprocesowej, inżynierii bioreaktorów, hodowli tkankowych, technologii informacyjnej, podstaw projektowania.

Absolwent studiów inżynierskich z biotechnologii jest przygotowany do:

 • pracy w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych
 • pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych
 • wykonywania podstawowej analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego
 • obsługi aparatury badawczej i urządzeń technologicznych
 • organizacji i prowadzenia procesów biotechnologicznych
 • wykorzystania technik informatycznych do pozyskiwania informacji i projektowania procesów biotechnologicznych
 • samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych.

Absolwenci powinni znać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu biotechnologii. Absolwenci pierwszego stopnia posiadają niezbędną wiedzę, oraz są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.

Program studiów obejmuje:

 • przedmioty kształcenia ogólnego,
 • przedmioty podstawowe,
 • przedmioty kierunkowe (w tym także przedmioty do wyboru),
 • praktykę zawodową (4 tygodniową)
 • przedmioty przygotowania do uzyskania tytułu zawodowego inżyniera

Przedmioty podstawowe służą stworzeniu uniwersalnych podstaw przyrodniczych niezbędnych w dalszym toku studiów. W grupie tej znajdują się kursy poświęcone matematyce, fizyce i biofizyce, informatyce, oraz chemii.

Przedmioty kierunkowe to obowiązkowe oraz nieobowiązkowe, specjalistyczne kursy z zakresu biologii eksperymentalnej, biologicznych i technicznych aspektów biotechnologii. Celem przedmiotów kierunkowych jest zapoznanie studenta z zagadnieniami współczesnej biotechnologii, oraz technikami badawczymi stosowanymi w tej dziedzinie.

Studenci studiów I stopnia kierunku Biotechnologia mogą korzystać z krajowych i zagranicznych stypendiów naukowych, staży, poszerzać swoją wiedzę, umiejętności i kwalifikacje w ramach programów wymiany studentów MOST, Erasmus, oraz Leonardo da Vinci.

Program studiów pierwszego stopnia obejmuje 210 punktów ECTS w toku 7 semestrów. Warunkiem uzyskania tytułu inżyniera jest zdobycie wymaganej liczby punktów, zaliczenie przedmiotów wyszczególnionych w programie studiów, przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej (projektu inżynierskiego) połączone ze zdaniem egzaminu dyplomowego.

plany studiów