Celem studiów pierwszego na kierunku Biotechnologia medyczna jest zdobycie przez absolwenta wiedzy i umiejętności zastosowania nowoczesnych technik biotechnologicznych w wielu gałęziach przemysłu, przede wszystkim w ochronie zdrowia. Absolwent uzyskuje wiedzę z szeroko rozumianych podstawowych nauk przyrodniczych (matematyka, chemia ogólna i organiczna, biochemia, fizyka i biofizyka, biologia komórki, mikrobiologia, biotechnologia, genetyka), nowoczesnych technologii (inżynieria procesowa, inżynieria genetyczna, aparatura procesowa, biotechnologia leków) oraz wiedzę o organizmie człowieka (anatomia człowieka, fizjologia człowieka, patomorfologia, patofizjologia). Zostanie przygotowany do współpracy z lekarzami i lekarzami weterynarii w zakresie nowoczesnej diagnostyki (molekularna, genetyczna, mikrobiologiczna, immunologiczna) i leczenia, ale także do prowadzenia prac eksperymentalnych

Najważniejsze przedmioty realizowane w toku studiów

Program studiów obejmuje:

  • przedmioty kształcenia podstawowego
  • przedmioty kształcenia kierunkowego (w tym także przedmioty do wyboru)
  • praktykę zawodową (3-tygodniową)
  • przedmioty przygotowujące do uzyskania tytułu zawodowego licencjata
  • przedmioty kształcenia ogólnego (w tym także przedmioty do wyboru)

Przedmioty podstawowe – służą stworzeniu uniwersalnych podstaw przyrodniczych niezbędnych w dalszym toku studiów. Do tej grupy należą przedmioty: matematyka, fizyka i biofizyka oraz chemia.

Przedmioty kierunkowe podzielono na dwie grupy:

  • grupa przedmiotów biotechnologicznych – obejmuje m. in. takie przedmioty jak biologia komórki, genetyka ogólna, mikrobiologia ogólna i przemysłowa, histologia, biologia molekularna, immunologia, toksykologia ogólna, inżynieria bioprocesowa, aparatura procesowa, biochemia i enzymologia, biotechnologia ogólna, kultury in vitro komórek; celem tej grupy przedmiotów jest zaznajomienie absolwenta z biochemicznymi, molekularnymi i komórkowymi podstawy funkcjonowania organizmów, nauczenie umiejętności prowadzenia podstawowych prac doświadczalnych w naukach biologicznych, zaznajomienie wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii, począwszy od pojedynczych cząstek, poprzez kompleksy cząsteczek, makrocząsteczek do organizmów jednokomórkowych i wielokomórkowych, nauczenie zaprojektowania i wykonywania manipulacji na materiale genetycznym, prowadzenie hodowli komórek roślin i zwierząt;
  • grupa przedmiotów o aspekcie medycznym: podstawy anatomii człowieka, podstawy fizjologii i patofizjologii człowieka, podstawy patomorfologii, podstawy mikrobiologii klinicznej,  podstawy genetyki klinicznej, immunologii, podstawy immunologii klinicznej, podstawy farmakologii; maję one na celu zaznajomienie absolwenta z podstawami anatomii i fizjologii człowieka oraz podstawami zaburzeń procesów fizjologicznych, nabycie i pogłębienie wiedzy dotyczącej procesów immunologicznych zachodzących w organizmie człowieka, zapoznanie z zasadami działania leków oraz wskazaniami i przeciwwskazaniami ich do stosowania, zapoznanie ze szczegółową diagnostyką wybranych mikroorganizmów chorobotwórczych oraz epidemiologią chorób zakaźnych i zakażeń szpitalnych.

Przedmioty do wyboru to m. in.: alergologia, fitofarmakologia, biotechnologia szczepionek, biochemiczne podłoże wybranych stanów patologicznych, mikroorganizmy w wyrobach farmaceutycznych, styl życia jako przyczyna chorób cywilizacyjnych, organizmy modelowe w biologii i medycynie, biosensory i biomarkery w diagnostyce medycznej, białka rekombinowane o znaczeniu terapeutycznym, choroby człowieka o podłożu genetycznym, biotechnologia żywności,zoonozy, aparatura badawcza w bioanalityce.

Absolwenci kierunku Biotechnologia medyczna są gruntownie przygotowani do pracy we wszystkich typach laboratoriów badawczych, kontrolnych i diagnostycznych a szczególnie w instytutach naukowo-badawczych oraz laboratoriach diagnostyki molekularnej i mikrobiologicznej we współpracy z lekarzami w zakresie wspomagania procesów diagnostycznych i terapeutycznych (medycyna spersonalizowana). Absolwent będzie również mógł rozpocząć pracę w firmie przemysłu biotechnologicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, spożywczego czy też firmie projektującej systemy diagnostyczne i terapeutyczne oraz wytwarzające suplementy diety i żywność funkcjonalną. Ponadto absolwent jest przygotowany do pracy w ośrodkach medycyny regeneracyjnej oraz ośrodkach bioinformatyki i biostatystyki. Absolwenci pierwszego stopnia posiadają niezbędną wiedzę, oraz są dobrze przygotowani do kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia.