Biotechnologia medyczna jest kierunkiem studiów spełniającym oczekiwania przyszłych studentów i rozwijającego się prężnie rynku usług medycznych, podejmuje zagadnienia z pogranicza medycyny, współczesnych metod biologii molekularnej i eksperymentalnej oraz technologii. Absolwenci posiadają wiedzę oraz umiejętności praktyczne związane z biotechnologią ukierunkowaną na promocję i ochronę zdrowia.

Zakres kształcenia na kierunku Biotechnologia medyczna odpowiada aktualnym trendom w biotechnologii,  a jednocześnie rozszerza ofertę programową Uniwersytetu Opolskiego o interdyscyplinarny, nowoczesny program nauczania. Wiedza, umiejętności i kompetencje zawarte w programie nauczania mają na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji zawodowych. Poza wiedzą teoretyczną studenci zdobywają umiejętności korzystania z nowoczesnych technik laboratoryjnych, poznają również praktyczne procedury laboratoryjne przydatne w badaniach podstawowych i komercyjnych. Wykazują umiejętność krytycznej analizy uzyskanych wyników oraz formułowania i wyciągania wniosków. Prowadzą dyskusje w oparciu o najnowszą literaturę naukową. Posiadają umiejętność pracy zarówno w zespole jak i samodzielnie, wykazując inicjatywę i odpowiedzialność. Różnorodność prowadzonych zajęć dydaktycznych i badań umożliwia osiągniecie założeń strategicznych Wydziału:

  • współpracę z przedsiębiorstwami i instytucjami z regionu,
  • zwiększenie zaangażowania studentów w prace naukowo-badawcze,
  • promocję i publikowanie wyników badań studentów jako bazy naukowej rozwoju regionalnego w zakresie biotechnologii,
  • wspieranie działań kojarzących uzdolnionych studentów z podmiotami gospodarczymi oraz jednostkami administracji rządowej i samorządowej.